Sollentuna – medborgarlöften

Polisen och Sollentuna kommun kommer under perioden 2021-2022 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare offentligmiljö främst i kommundelarna Tureberg och Edsberg.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda invånardialoger, samverkansdialoger och medarbetardialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommunens nämnder och bolag gemensamt arbetar för.

Lägesbilden

Invånardialoger visar på att stationsområden och centrumområden upplevs som mest otrygga, kvälls- och nattetid. Det som skapar otrygghet på dessa platser är bland annat otrygghetsskapande ungdomssamlingar. Vidare finns ett tydligt uttryck för önskan om en hög synlig närvaro av trygghetsresurser, främst polis, och behovet av bra belysning påde platser som upplevs otrygga.

Det här ska vi göra

Under perioden 2021-2022 kommer polisen och Sollentuna kommun att ha regelbunden närvaro på platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö, exempelvis bråk, hotfullt beteende och vårdslös mopedkörning. Kommunen arbetar även bland annat med att förbättra belysning på allmän plats för ökad
trygghet. Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer/områden:

  • Stationsområden
  • Centrumområden
  • Platser där ungdomar återkommande samlas

Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor och vistas i Sollentuna kommun.

Förväntad effekt

Genom ovan beskrivna åtgärder bidrar vi till entryggare offentlig miljö för boende och besökare.