Sotenäs – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under februari månad 2018.

Kartläggningen har resulterat i att en lokal lägesbild tagits fram. Den lokala lägesbilden baseras på dialoger med medborgare genom en lokal trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning, kunskap som Polisen och Sotenäs kommun har samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Kartläggningen visar att det råder en stor oro bland medborgarna för inbrott och stölder. Det finns också önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen.

Likt föregående år står trafiksäkerhetsfrågor samt alkohol och drogproblematik högt på önskelistan hos medborgarna.

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunen ska arbeta för att öka tryggheten i Sotenäs kommun genom följande åtgärder:

  • Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast lista från och med 2018-04-01.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan stärka arbetet med båt- och grannsamverkan. Vid minst två tillfällen ska invånarna bjudas in till informationsträffar om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. Kontaktombuden i befintliga grannsamverkansföreningar ska bjudas in till informationsmöten om aktuell lägesbild, brottstrender mm.
  • Polisen kommer under 2018 att utföra minst 20 trafikkontroller riktade mot hastighet och rattfylleri i Sotenäs kommun.
  • Polisen genomför minst 2 insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med problem.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas. En ny trygghetsenkät riktad till medborgare i kommunen kommer att genomföras under senare delen av hösten 2018 tillsammans med granskning av brottsstatistik.
Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.