Sotenäs – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2021. Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under hösten 2020.

Kartläggningen har resulterat i att en lokal lägesbild tagits fram. Den lokala lägesbilden baseras på dialoger med medborgare genom en digital trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning, kunskap som Polisen och Sotenäs kommun har samt aktuell brottsstatistik och lokal drogvaneundersökning.

Problemområde

Medborgarenkäten visade en stor oro för narkotikahandel och drogpåverkade personer i samhället. Den visade även på oro för inbrott och stölder, bus- och fortkörning samt önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen.

Medborgarlöfte 2021

Polisen och kommunen ska arbeta för att öka tryggheten i Sotenäs kommun genom följande åtgärder:

  • Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast lista med start 2021-01-07.
  • Polisen kommer att göra så många trafikkontroller som möjligt men minst 20 stycken med fokus på hastighet och drog-/rattfylleri.
  • Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med problem.
  • Vid minst två tillfällen ska kommunens invånare bjudas in till en informationsträff om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. Kontaktombuden i befintliga grannsamverkansföreningar skall bjudas in till informationsmöten om aktuell lägesbild, brottstrender m.m., med reservation för att det är genomfört pga covid-19-pandemin.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt under året i en samverkansgrupp (EST-gruppen). En ny trygghetsenkät riktad till medborgare i kommunen kommer att genomföras under hösten 2021 tillsammans med granskning av brottsstatistik.

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Sotenäs?

Välkommen att höra av dig till:
Dan Carlsson, kommunpolis
010-565 17 70