Strängnäs – medborgarlöften

Polisen och Strängnäs kommun arbetar för att Strängnäs ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Medborgarlöfte 2022 och 2023

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Ökad trygghet och minskad brottslighet

 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra informationsoch dialogmöten om trygghet med invånare i olika kommundelar.
 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genom förebyggande och tidiga insatser arbeta för att skydda unga i Strängnäs kommun från narkotika och andra droger.
 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att verka för att öka medvetenheten hos Strängnäs kommuns invånare gällande våld i nära relationer för att förhindra och förebygga brott.
 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att öka medvetenheten om och vidta åtgärder mot sexuell exploatering och kränkningar av unga för att förhindra och förebygga brott.

Trygg trafikmiljö

 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.
 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att fortsätta utveckla trafiksäkerhetsrådet där bland andra representanter för polis, räddningstjänst, kommunens stadsmiljöenhet, taxi- och bussbolag ingår.
 • Polisen lovar insatser mot trimmade mopeder och A-traktorer.
 • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra särskilda trafikinsatser riktade mot cyklister och gångtrafikanter, och informera om vad lagen säger och om hur man tar sig fram säkert i trafiken.
Aktiviteter kopplade till Strängnäs medborgarlöften 2022-23

Medborgarlöfte 2021

Strängnäs kommun och Polisen, lokalpolisområdet Eskilstuna/Strängnäs, ska i samverkan arbeta mot kriminalitet som rör narkotika och med fokus på ungdomar, samt med andra faktorer som bidrar till att skapa otrygghet i trafiken och på allmänna platser. Vi ska tillsammans verka för ett tryggare Strängnäs.

Polisen i samverkan med Strängnäs kommun lovar genomföra följande aktiviteter:

 • Områdespolisen och kommunpolisen kommer att fortsätta samverka med kommunen genom regelbundna möten, Brottsförebyggande råd (BRÅ) och Effektiv samordning för trygghet (EST), för att tidigt upptäcka ungdomar som är på väg in kriminalitet och narkotikamissbruk.
 • Polisen kommer att genomföra narkotikasök med hund på skolor, i förebyggande syfte. Det betyder att polisen besöker skolor med en hund som är tränad att hitta narkotika. Det ska göras för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Polisen kommer att fortsätta arbeta med den så kallade Linköpingsmodellen. Det innebär att polisen, tillsammans med socialtjänsten, åker hem till personer i åldrarna 15 till 18 år, som misstänks ha börjat med droger. I hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om misstankarna.
 • Strängnäs kommun kommer under året att samordna minst två föräldraträffar på skolor, för förebyggande information där polisen medverkar. Träffarnas teman ska vara aktuella och relevanta med utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden.
 • Strängnäs kommun kommer i samverkan med polisen att genomföra minst fyra trygghetsvandringar i kommunen.
 • Kommunen och polisen kommer att genomföra en gemensam informationskampanj för föräldrar med inriktning på mopedbilar och EPA- traktorer.
 • Polisen kommer att genomföra insatser mot problematiken runt mopedbilar och EPA- traktorer.