Strömstad – medborgarlöften

Medborgarlöften för 2021 mellan lokalpolisområde Västra Fyrbodal och Strömstads kommun.

Inledning

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara för att göra den lokala problembilden tydligare.

I arbetet med att ta fram medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till att ge återkoppling.

Process, framtagande av medborgarlöften i Strömstad kommun

Polisens och Strömstad kommuns arbete med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten, är ett ständigt pågående arbete.

I arbetet med medborgarlöften är medborgardialog en viktig förutsättning för att identifiera den lokala problembild som berör medborgarna mest. Under hösten 2020 har polis och kommun genomfört en webbaserad medborgardialog, medborgarna har haft möjlighet att besvara en trygghetsenkät som funnits tillgänglig via webb. Trygghetsvandringar har genomförts i centrum samt vid Mellegården och Rossö skola.

I komplement till medborgardialog har en kartläggning genomförts under hösten 2020 för att skapa en lokal lägesbild över situationen i kommunen vad gäller våld, brott, trygghet samt ungdomars drogvanor. Kartläggningen utgår från månadsvisa lägesbilder som tagits fram i samverkansgruppen för trygghetssamverkan.

Resultatet visar att de frågor som fått mest fokus är trygghetsskapande åtgärder på offentliga platser, mer synlig polis samt trafikrelaterade frågor.

Genomförande

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av ovan beskrivna problembild formulerar Polismyndigheten och Strömstads kommun medborgarlöften för 2021.

Kontinuerlig uppföljning kommer att ske inom angivna områden och redovisas offentligt på årsbasis. Kanaler för kommunikation är kommunens respektive polisens hemsidor.

Medborgarlöften för 2021

Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:

 • Minst femtio (SO) trafikkontroller med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet.
 • Minst tjugo (20} fotpatruller i kommunen.

Insatser mot narkotikarelaterad problematik:

 • Polisen ska arbeta mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och kring ungdomar.
 • Polisen ska vid minst tio (10) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott under och efter skoltid.
 • Använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.

Polisen och kommunen kommer arbeta förebyggande gällande inbrott i bostad/fritidhus och båtmotorstölder:

 • Genom god samverkan mellan lokala arbetsgrupper, boenden, polis och kommun ska Grannsamverkan och Båtsamverkan fortsätta implementeras i Strömstads kommun.

Strömstads kommun ska:

 • Genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar tillsammans med allmänheten för att se över trygghetshöjande faktorer som ex. trafiksäkerhet, belysning och buskage.
 • Cykelplan för Strömstads kommun ska lyftas till tekniska nämnden under 2021.
 • Kontinuerligt se över belysning på gång- och cykelvägar samt röja sly och buskage.
 • Förbättra belysningen vid övergångsställen.
 • Ta fram en gemensam plan för våldsförebyggande arbete i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i Strömstad?
Välkommen att höra av dig till:

Johan Hilding, Kommunpolis