Strömsund – medborgarlöften

Polisen och Strömsunds kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena narkotika, trafiksäkerhet, inkludering och bedrägerier valts ut.

Medborgarlöfte 2021-2022

Narkotika

Polisens statistik visar en ökning av narkotikabrott i kommunen över tid. I CAN-rapporten 2019 så uppgav 13 procent av eleverna i årskurs 9 i Strömsunds kommun att de hade lust att prova narkotika och 17 procent uppgav att det var låg risk att bruka hasch/marijuana varje helg. Omfattande forskning visar att ungdomars hjärnor skadas permanent av regelbundet användande av cannabis.

  • Därför lovar polisen och kommunen att jobba förebyggande för att färre ungdomar i årskurs 9 ska vilja testa narkotika och bli erbjudna narkotika. Uppföljning kommer att ske genom CAN:s rapport 2023.

Trafik

Trafikbrott var en av de tre vanligaste brottskategorierna i Strömsunds kommun under 2019 och enligt 2020 års medborgardialog så är trafikrelaterad brottslighet ofta en bidragande orsak till otrygghet hos kommunens medborgare.

  • Polisen och kommunen lovar därför att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun genom förebyggande och riktade insatser mot höga hastigheter, rattonykterhet och vårdslös körning.

Integration och segregation

Människor i utanförskap löper större risk för att utsättas för brott. Segregation och utanförskap kan också leda till otrygghet för många medborgare.

  • Som ett steg i att öka integration och minska segregation och utanförskap lovar Polisen och kommunen att ta fram en aktuell lägesbild av segregationen samt delta i aktiviteter som främjar medborgarnas känsla av inkludering och delaktighet.

Bedrägerier

2019 anmäldes 163 bedrägeribrott i Strömsund kommun. Bedrägeribrott är den näst största brottskategorin i kommunen. Att bli utsatt för bedrägeri kan vara kränkande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

  • Polisen och kommunen lovar därför att arbeta förebyggande för att minska antalet bedrägerier i kommunen. Målet är att totala andelen bedrägeribrott ska minska med 10 procent och kortbedrägeri som var den vanligaste formen av bedrägeri ska minska med 15 procent fram till år 2022.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se, Polisens Jämtland`s Facebook och Instagram samt www.stromsunds.kommun@stromsund.se. Medborgarlöftena följs upp december 2022.