Strömsund – medborgarlöften

Polisen och Strömsunds kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, skadegörelse, inbrott, tillgreppsbrott, bedrägerier, våld och användandet av ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) bland ungdomar valts ut.

Följande löften har valts för 2019-2020:

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet. Detta gör vi genom att:

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen jobbar aktivt för att stävja förargelseväckande beteenden i trafiken.
 • Kommunen och polisen ska sprida information om trafiksäkerhet.
 • Kommunen jobbar för en tryggare trafikmiljö.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande gällande skadegörelse, inbrott, stölder och bedrägerier. Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen jobbar aktivt för att öka antalet medborgare som är med i Grannsamverkan.
 • Polisen och kommunen informerar medborgarna om hur de kan skydda sig mot bedrägerier, inbrott och stölder.
 • Kommunen arbetar för en trivsam utomhusmiljö för att minska risken för skadegörelse och inbrott.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska användandet av alkohol, narkotika, droger och tobak bland ungdomar. Detta gör vi genom att:

 • Polisen ska jobba offensivt och i samverkan med kommunen vid misstanke om att en ungdom brukar droger.
 • Polisen ökar sin närvaro på platser och tidpunkter där ungdomar befinner sig.
 • Kommunens grundskolor jobbar med Tobaksfri duo.
 • Kommunen skapar en gemensam handlingsplan och drogpolicy för kommunen.
 • Polisen och kommunen arbetar för att stävja langning av alkohol och droger till minderåriga. 

Polisen och kommunen lovar att arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga. Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen samverkar mot våldsbejakande extremism.
 • Polisen och kommunen sprider information för att öka kunskapen om ”Våld i nära relation”.
 • Polisen och kommunen genomför en trygghetsvandring i kommunen per år.
 • Kommunen strävar efter att få till en eller flera grupper som bedriver nattvandring i kommunen. 

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på polisen.se samt Strömsunds kommun. Medborgarlöftena följs upp vid kommunens Folkhälsoråd/Brå.