Sundsvall – medborgarlöften

Medborgarlöftet vill ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet sträcker sig fram till december 2021 med möjlighet till revidering 2020.

Polisen och Sundsvalls kommun har genomfört flera medborgardialoger och en trygghetsmätning med boende i kommunen. Detta tillsammans med polisens statistik har pekat ut vilka områden som de boende i Sundsvall tycker är viktiga att prioritera. Det viktigaste området är att arbeta mot droger både på kort och lång sikt genom att: 

  • Arbeta för ett tryggt centrum i Sundsvall
  • Arbeta mot den synliga drogjhandeln i kommunen
  • Arbeta mot ungdomars tillgång till alkohol och narkotika
  • Arbeta förebyggande med ungdomar
  • Motarbeta etablering av kriminella nätverk

Polisen ska jobba aktivt med trygghetssskapande åtgärder i centrala Sundsvall och genomföra riktade insatser i samverkan med socialtjänsten mot öppen droghandel och ordningsstörning. Särskilt fokus på att förhindra nyrekrytering av unga missbrukare. 

Kommunens trygghetssamordnare och demokratisamordnare ska fortsätta det påbörjade arbetet för att öka tryggheten för unga i centrala Sundsvall.

Polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på olämpligt beteende i trafiken, hastighet och nykterhet i syfte att höja trafiksäkerheten på våra vägar.