Sunne – medborgarlöften

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Lägesbild
Tidigare medborgarlöfte har fokuserats på droger bland unga samt mot aktiviteter som skapar trygghet i trafikmiljön och bland medborgarna i Sunne.

Vid samtal med medarbetare både inom kommunen och polisen samt av det som framkommit i samband med olika kontakter med allmänheten, så är det fortsatt droganvändningen bland unga som man oroas över och vill att man jobbar aktivt mot. Utvecklingen av droger i samhället idag är ju något som måste prioriteras och för att nå framgång i detta så är det viktigt att man jobbar mot detta på en bred front.

Det har även framkommit genom medarbetare samt vid kontakter med allmänheten att trafiken inne i centrum stundtals är mycket störande och då främst på kvällar och nätter.

Medborgarlöfte 2019-2020
Under kommande två (2) år ska polisen och kommunen aktivt och tillsammans fortsätta jobba för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar samt arbeta med trygghetsskapande åtgärder riktat mot trafikmiljön i centrala Sunne.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

• Regelbunden kontakt mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in i kriminalitet och droger.
• Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild genomföra riktade insatser mot droger bland unga och prioritera lagföring.
• Skolan och socialtjänsten ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser. Detta ska bl.a. ske genom att socialtjänsten är med på skolans elevhälsomöten.
• Drogpolicyn för skolorna ska ses över och revideras så att det blir möjligt att genomföra förebyggande hundsök i skolans lokaler för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
• Polisen ska utöver ordinarie trafikarbete göra riktade trafikkontroller med inriktning mot buskörning i centrum samt drog- och rattfylleri.
• En nära samverkan mellan tekniska avdelningen och polisen gällande trafikmiljön i centrala Sunne.

Tidsram
Medborgarlöftet med dess aktiviteter pågår från och med tecknandet av medborgarlöftet och två år framåt.

Uppföljning
Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i det Lokala rådet för trygghet genom en redovisning av vilka aktiviteter som gjorts mot medborgarlöftet.

Medborgarlöftet är underskrivet av Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun, samt Urban Bengtsson, tillförordnad chef för lokalpolisområde Torsby.