Svenljunga – medborgarlöften

Polisen och Svenljunga kommun kommer att fokusera på insatser för att öka tryggheten - med ungdomar i fokus, under 2019.

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild i Svenljunga kommun visar på att invånarna i kommunen upplever en ökad otrygghet, framförallt i Svenljunga tätort. Otryggheten är ofta ungdomsrelaterad och grundar sig i droghantering, skadegörelse, klotter samt IT-relaterad brottslighet på sociala medier mellan individerna själva.

Det här vill vi åstadkomma:

  • Ökad polisiär närvaro enligt hot spots-metoden på otrygga platser eller områden.
  • I samverkan mellan Polisen, Barn & utbildningsförvaltningen och Folkhälsan fokusera på värdegrundsarbete och IT-relaterad brottslighet för elever i årskurs 4-6. Vårdnadshavare  ges kvällstid möjlighet att delta i arbetet i form av en föreläsning om IT-relaterad brottslighet.
  • Skapa och genomföra en årlig trygghetsundersökning, i syfte att få en uppdaterad lägesbild utifrån invånarnas perspektiv. Lägesbilden ska ligga till grund för kommande insatser och medborgarlöften.

Målet med satsningen är att:

Öka den upplevda tryggheten i Svenljunga kommun.

Tryggheten i Svenljunga kommun bör ses som en helhet och för att arbeta för en mer jämlik hälsa i kommunen behövs insatser på de platser där högst otrygghet upplevs. Mätningen kommer ske årligen genom trygghetsenkäter för att utvärdera effekten av det gemensamma trygghetsskapande arbetet.

Följ med i arbetet:

Svenljunga kommun redovisar på hemsidan samt kommunens facebooksida hur arbetet fortskrider.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts i januari 2016. Löftet är utifrån ett medborgarperspektiv.

Annika Stomberg

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Annika Stomberg
kommunpolis
annika.stomberg@polisen.se
Telefon: 0725-877431 (kontorstid)