Sök
Stäng Meny

Uppföljning 2021 medborgarlöfte Tibro

Även detta år har som bekant varit speciellt genom att vi alla på olika sätt tvingats till begränsningar genom pandemin. Trots detta har polisen arbetat vidare för att i så stor utsträckning som möjligt, kunna uppfylla de mål vi satt upp.

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2021

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2021, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2021 lovade vi från polisens sida att:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotika.
  • Genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken

Tillsammans med kommunen lovade polisen:

  • Att samarbetet inom skola, polis, socialtjänst, kultur och fritid ska fortsätta att utvecklas
  • Jobba med insatser som förhindrar att barn och unga hamnar i utanförskap.

Uppföljning 2021

Pandemin har tyvärr omöjliggjort en del kontroller och besök på grund av restriktioner och nedstängda verksamheter. Följande resultat kan vi från polisens sida redovisa.

Under 2021 anmäldes 805 stycken brott i Tibro kommun vilket kan jämföras med år 2020 då 800 brott anmäldes.

Trafiksäkerhetshöjande insatser

Vid trafikbrott och narkotikabrott så initieras de nästintill alltid av polisen själva. Ju fler kontroller ju fler anmälda. Förarna kan upptäckas vid riktade eller spontana fordonsstopp. Polisen kan också utföra kontroller utefter tips

Under 2021 genomförde polisen i östra Skaraborg ett flertal trafikkontroller i Tibro kommun vilket resulterade i 106 stycken böter (ordningsförelägganden) Kontrollerna har skett både i tätort och på övriga vägnätet i Tibro kommun.

Under förra året rapporterades 67 stycken trafikbrott (70 stycken under 2020). Utav dessa anträffades 19 stycken rattfyllerier under påverkan av alkohol och/eller narkotika (26 stycken under 2020).

Många samtal och kontroller har genomförts med de ungdomar som äger eller vistas runt A-traktorer med det främsta syftet att öka förståelsen hos de unga för att följa lagen samt för att inte störa de som bor eller vistas i kommunen.

Narkotika

Polisen har under året upptäckt 41 stycken narkotikabrott i Tibro kommun.  Utav dem har 28 stycken kroppsbesiktningar utförts där personer misstänkts för narkotikabrott eget bruk. 12 stycken rapporterades för innehav av narkotika. (79 stycken narkotikabrott 2020, varav 46 stycken eget bruk samt 23 stycken innehav av narkotika)

Våld

109 stycken anmälda våldsbrott i Tibro kommun (118 stycken 2020). Utav dessa var 23 brott i parrelation (36 stycken 2020).

Stölder

199 stycken tillgreppsbrott (148 stycken 2020). Varav 11 stycken var ringa stöld, tidigare kallat för snatteri (13 stycken under 2020).

7 stycken bostadsinbrott och 3 stycken i fritidshus under 2021 (3 stycken bostadsinbrott 2020).

Ungdomar

Under 2021 skrevs 100 anmälningar med misstänkta personer under 21 år i Tibro kommun (119 stycken 2020).

Trygghetsskapande insatser

Polisen och kommunen har under året samverkat i flera forum. Bland annat styrgrupp, samrådsgrupp och närgrupp.

Sedan september arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom digitala möten var fjärde vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen och fastighetsägare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och stökiga och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just detta.

Att förebygga brott genom Grannsamverkan är ständigt aktuellt. Några områden har under 2021 velat ha hjälp med en nystart. Informationsutskick har likt tidigare fortsatt att skickas ut till de redan befintliga grupperna vid ett par tillfällen under året. Detta har självklart även inkluderat de grupper som är engagerade i Båtsamverkan.

Polisen har vid ett flertal tillfällen under året besökt kommunens skolor, i synnerhet Nyboskolan, och fritidsgården Dojan. Syftet är tydligt, att skapa bättre kontakter med ungdomar. Under tre tillfällen i december träffade Räddningstjänsten och polis samtliga årskurser på Nyboskolan under temat ”Upp-i-rök”, en föreläsning om faran med att anlägga bränder.

Polisen har även genomfört några orossamtal med unga personer i deras bostad, då de kan befaras vara i farozon för att begå brott.

I oktober bjöds polisen in att prata om brottsförebyggande arbete med Tibro Näringsliv

Under hösten genomförde polisen och representanter från olika kommunala förvaltningar ett flertal möten gällande oro runt ungdomar.

Under juni, juli, augusti 2021 genomfördes en medborgarenkät på polisen.se. 579 personer valde att ge sin syn på tryggheten i Tibro. Svaren kommer delvis att ligga till grund för medborgarlöftet 2022.


För att komma i kontakt med polisen kan du välja något av följande alternativ:

114 14
Polisen.se
Instagram polisen_ostra_skaraborg
Facebook Polisen östra Skaraborg
Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten så är du välkommen att höra av dig till din kommunpolis eller till Tibro kommun.

Irene Broberg
Kommunpolis
Irene.broberg@polisen.se

Tibro kommun
Kontaktcenter
Telefon 0504-180 00