Timrå – medborgarlöften

Medborgarlöftet 2021-2022 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Tillsammans med Timrå kommun har dialoger genomförts med boende i Timrå kommun och med hjälp av polisens statistik för att identifiera vilka områden som boende i Timrå tycker är viktiga att prioritera

  • Synliga och närvarande poliser.
  • Insatser/aktiviteter riktade till ungdomar som löper risk att utveckla bruk/missbruk.
  • Trafiksäkerhet.
  • Ökat antal anmälningar kopplat till våld i nära relation

Det här ska vi göra

För att öka tryggheten i Timrå har polisen och Timrå kommun tillsammans, tagit fram en aktivitetsplan som innehåller medborgarlöftet gällande 2021-2022.

  • Timrå kommun och polisen tillsammans med Timråbo lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott. Vi ska i samverkan arbeta för möjligheten att fler fastighetsbolag i Timrå kan engagerar sig i ”Huskurage” och därigenom stärka möjligheten för våldsutsatta att få hjälp.
  • Timrå kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer
  • Polisen tillsammans med kommunen ska jobba aktivt med trygghetsskapande åtgärder i centrala Timrå
  • Polisen ska genomföra riktade insatser i samverkan med socialtjänsten mot öppen droghandel. Särskilt fokus på förhindrande nyrekrytering av unga missbrukare
  • Tillsammans delta vid gemensamma informationsträffar gällande bruk av alkohol och droger
  • Polisen ska genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar med inriktning på olämpligt beteende i trafiken, hastighet och onykterhet i syfte att höja trafiksäkerheten på våra vägar. Samt riktade insatser mot olagliga A traktorer och buskörning med mopeder

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Genom de insatser som beskrivits i aktivitetsplanen kommer vi, tillsammans, att påverka de områden som identifierats som otrygga och göra dem trygga och därigenom bidra till ett attraktivt boende i Timrå kommun.

Följ med i hur det går!

Arbetet kommer att utvärderas och följas upp vid samtliga möten i rådet för trygghet och hälsa.