Tingsryd – medborgarlöften

Gemensamt medborgarlöfte 2019-2020.

Under 2018 har lokalpolisområde Nybro i samverkan med Tingsryds kommun tagit fram en lokal lägesbild för hela kommunen vad gäller brottslighet och trygghet. Den lokala lägesbilden är framtagen med information från trygghetsmätningar, medborgardialoger, trygghetsvandringar, statistik över anmälda brott, och medarbetardialog inom respektive organisation.

Situationen idag

Den sammanlagda informationen som ligger till grund för den lokala lägesbilden visa på tre områden som utmärker sig.

  • Upplevd otrygghet i samhället.
  • Problematik med stölder och inbrott.
  • Trafiksituation med höga hastigheter och buskörningar med div. fordon.

Det här ska vi göra och åstadkomma tillsammans

  • För att minska den upplevda otryggheten i lokalsamhället ska vi gemensamt tillsätta resurser i samverkansforumet ”Hållbar trygghet Tingsryds kommun”. Minst tre möten per år hålls. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen.
  • För att minska risken för medborgaren att bli utsatt för stöld eller inbrott ska vi gemensamt verka för att alla Grannsamverkansgrupper i kommunen ska vara aktiva och varaktiga. Ett stormöte per år arrangeras och löpande information ges till Grannsamverkansgrupperna. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen, antal möten och brottsstatistik.
  • För att få en förbättrad trafiksituation gällande höga hastigheter och buskörningar ska kommunen, där det är möjligt, arbeta förebyggande med fartdämpande fysiska åtgärder och på strategisk nivå påverka övriga väghållare att arbeta med hastighetsbegränsande åtgärder. Polisen utför, inom ramen för ordinarie verksamhet, trafik- och hastighetskontroller som är väl underbyggda underrättelsemässigt och på platser som ger god effekt. Målet är att det gemensamma arbetet skall minska den upplevda otryggheten med fordon som kör för fort vilket visar sig i den lokala trygghetsmätningen. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen.

Följ med i hur det går!

Medborgarna ska kunna följa polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete via kommunikationsvägar som polisens och kommunens hemsidor och facebook

Tingsryd 2019-04-09

Mikael Jeansson
Kommunstyrelsens ordförande
Lotta Petersson
Tf. chef för lokalpolisområde Nybro

Dokument