Tomelilla – medborgarlöften

Medborgarlöfte Tomelilla kommun 2020

Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att uppnå detta samverkar Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En del av vår samverkan består av medborgarlöften som handlar om att lyssna på vad de som bor i kommunen upplever är viktigt för att de ska känns sig trygga och säkra. Genom en gemensamt framarbetad problembild och med stöd av trygghetsmätning 2019 samt medborgardialoger, trygghetsvandringar och medarbetardialoger inom polisen är vi i samverkan överens om nedanstående aktiviter inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad avger härmed löfte om:

 • att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun.

 • långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, se nedan bilaga 1.Syftet är att uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.

 Det här ska vi åstadkomma tillsammans:      

 • Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen och Polismyndigheten.

 • Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

Följ med i hur det går! 

 • På kommunens hemsida och polisens sociala medier.

Tomelilla 2020-06-03

 

Mats Cronhag
Chef lokalpolisområde Ystad                 

Leif Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1

Vad är en eller flera riskfaktorer?

Enligt Andershed, H är en riskfaktor är något som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall. Enskilda riskfaktorer är ofta relativt svaga, det vill säga att många individer som har en enskild, isolerad riskfaktor kommer aldrig att utveckla det utfall som riskfaktorn ökar risken för. Fler riskfaktorer desto högre risk. (Andershed. H, Powerpoint; Vem blir kriminell 7 nov 2019 Malmö)

Exempel på generella riskfaktorer:

 • Skolfrånvaro
 • Individens eget beteende
 • Individens egenskap/er
 • Riskmiljö
 • Umgänge

Riskfaktorer hos den unge:

 • Trotsighet, ilska eller oräddhet
 • Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter
 • Alkohol- eller droganvändning
 • Problematiska kamratrelationer
 • Bristfälliga skolprestationer
 • Normbrytande beteende
 • Negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder

Riskfaktorer hos familjen:

 • Föräldrarnas egna svårigheter
 • Psykisk ohälsa
 • Svårigheter i föräldra-barn relation
 • Svårigheter med uppfostringsstrategier

Vad är en eller flera skyddsfaktorer?

Enligt Andershed, H är en skyddande faktor är något som, enligt forskning minskar sannolikheten eller risken för ett visst fall. ”Närvaro av en eller flera skyddsfaktorer kan göra att den unge inte utvecklar problem trots att han eller hon innehar eller exponeras för riskfaktorer”. (Andershed. H, Powerpoint; Vem blir kriminell 7 nov 2019 Malmö)

Exempel på generella skyddsfaktorer:

 • Individens eget beteende
 • Individens egenskap/er
 • Miljö
 • Skola
 • Umgänge
 • Aktiviteter
 • Trygg vuxen

Skyddsfaktorer hos den unge:

 • Positiv skolanknytning och prestationer
 • Positiv förhållningsätt eller problemlösningar
 • Positiva umgängen och eller aktiviteter
 • Den unges medvetenhet och motivation

Skyddsfaktorer hos familjen:

 • Vårdnadshavarnas ork, engagemang eller stöd
 • Vårdnadshavarnas positiva attityder och uppfostringsstrategier
 • Vårdnadshavarmas medvetenhet och motivation
                   

Rapport: Uppföljning medborgarlöften Tomelilla 2016