Töreboda – medborgarlöfte

Under 2020 kommer polisen att ha särskilt fokus på ungdomar i riskzon, platser där ungdomar möts och påverkade förare i trafiken.

Töreboda

Under 2020 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och påverkade förare i trafiken och därmed öka tryggheten och minska brottsligheten inom Töreboda kommun

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommunen.

Problembild

Trafik: Alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken är det som oroar och skapar otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken. Kriminella som använder bil eller moped för att ta sig till och från brottsplatser.

Hög polisiär närvaro i specifika områden ökar träffprocenten gällande alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Narkotika: Med "ungdomar i riskzon" syftar vi på ungdomar som riskerar att t.ex. dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Det kan handla om ungdomar som umgås med kriminella människor eller vistas i miljöer där narkotika förekommer. Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle, kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är enormt. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar. Attityder till droger har förändrats bland ungdomar de senaste åren. Man har blivit mer liberal och många unga inser inte vilka problem som drogerna medför. Internet har lett till en väsentlig ökning av tillgängligheten och en ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till platser där ungdomar samlas t.ex. resecentrum. Det är avgörande med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engageras och finnas i ungdomarnas närhet. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vårt löfte till dig

Under 2020 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och påverkade förare i trafiken och därmed öka tryggheten och minska brottsligheten inom Töreboda kommun.

Vi lovar att:

  • Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser (polisen).

  • Genomföra insatser och prioritera lagföring, att förhindra unga att hamna i kriminalitet eller missbruk (polisen).

  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.

  • Hjälpa de som själva söker hjälp för att ta sig ur kriminalitet och missbruk. Hjälpen kan t.ex. bestå i behandling mot alkohol/narkotika missbruk. Motiverande samtal och stöd i att komma vidare i självförsörjning (kommunen).

Kontakta oss

Helén Benjaminsen

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Töreboda
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se

Säkerhetssamordnare
Töreboda kommun
Telefon: 0506-180 00
E-post: sakerhet@töreboda.se