Töreboda – medborgarlöfte

Under 2021 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, påverkade förare i trafiken och samverkan med näringslivet för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Poliser pratar med allmänhet

Under 2021 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, påverkade förare i trafiken och samverkan med näringslivet för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vårt löfte till dig

Under 2021 kommer polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, påverkade förare i trafiken och samverkan med näringslivet för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi ska även arbeta för att tidigt upptäcka ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

Vi lovar att:

  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Polisen ska genomföra insatser och prioritera lagföring för att förhindra att unga hamna i kriminalitet eller missbruk.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Kommunen ska hjälpa de som själva söker hjälp för att ta sig ur kriminalitet och missbruk. Hjälpen kan till exempel bestå i behandling mot alkohol/narkotika missbruk. Motiverande samtal och stöd i att komma vidare i självförsörjning.
  • Ha en dialog med näringslivet kring det brottsförebyggande arbetet.

Bakgrund

Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och framtagna överenskommelse mellan polis och kommunen.

Problembild

Trafik: Alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken oroar och skapar otrygghet i samhället. Kriminella använder bil eller moped för att ta sig till och från brottsplatser. Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken.

Hög polisiär närvaro ökar möjligheterna att upptäcka alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Narkotika: Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi på ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Det kan handla om ungdomar som umgås med kriminella människor eller vistas i miljöer där narkotika förekommer. Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är enorm. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar.

Attityden till droger har förändrats bland ungdomar de senaste åren. Man har blivit mer liberal och många unga inser inte vilka problem som drogerna medför.

Internet har lett till en väsentlig ökning av tillgängligheten och en ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Kommunen och polisen ska aktivt söka sig till platser där ungdomar samlas, till exempel Resecentrum. Det är avgörandet med en god samverkan. Fler goda krafter bland vuxna måste engagera och finnas i ungdomarnas närhet. Detta kan ske genom föreningslivet, föräldragrupper och nattvandrare.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten i Töreboda så är du välkommen att höra av dig till din lokala polis eller Töreboda kommun.

Kontakta oss

Helén Benjaminsen

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Töreboda
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se

Säkerhetssamordnare
Töreboda kommun
Telefon: 0506-180 00
E-post: sakerhet@töreboda.se