Uppföljning 2020 medborgarlöfte Töreboda

Under 2020 drabbades Sverige av en pandemi och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Töreboda.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2020

I medborgarlöftet för 2020 lovade polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, platser där ungdomar möts och påverkade förare i trafiken.  Även arbeta för att tidigt upptäcka ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk.

  • Att genomföra riktade trafikövervakningsinsater med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser.
  • Genomföra insatser och prioritera lagföring för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebygga insatser.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Drogförebyggande

Polisen har haft en regelbunden samverkan med kommunen i samverkansgrupper gällande ungdomar där representanter från skola, socialtjänst, polis, fritid medverkat.

Vi har en utvecklad samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Polisen har jobbat tipsbaserat mot narkotika och ungdomar och även kontaktskapande och gränssättande. Områdespolisen har haft en tät kontakt och samverkat med fältassistenter.

Skola

Polisen har besökt skolor i syfte att skapa trygghet i skolmiljö samt utifrån viss problematik, även genomfört spontana besök på fritidsgårdar.

Vi har haft drogrelaterade insatser mot unga i skolmiljö just för att förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i bil och till fots vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen. Vi har haft samtal och möten med kommuninvånare angående den upplevda tryggheten och otryggheten. Patrullering och närvaro vid skolor och resecentra, insatser och spaningsuppdrag mot kända platser och individer.

Polisen har också medverkat vid uppstart av nya grannsamverkansområden.

Inom trafiken har vi haft flertalet lagföringar och trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön med fokus på hastighetskontroller, nykterhetskontroller och övervakning i och utanför tätort. Även bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning, vi har haft tillsyn och närvaro vid EPA/ A-traktorträffar.

Områdepolisen och trafikpolisen har genomfört en gemensam mopedsatsning.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Töreboda kommun har minskat under en treårsperiod.

Brottskategorin trafikbrott som oftast initieras av polisen själva, går ner i antal, även antalet anmälda stölder minskar jämfört med de senaste åren. Narkotikabrotten och skadegörelsebrotten är ett brott som visar sig gå upp och ner över tid.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Töreboda kommun kommer under 2021 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.