Uppföljning 2021 medborgarlöfte Töreboda

Ännu ett år i pandemins tecken och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Töreboda.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2021

I medborgarlöftet för 2021 lovade polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, påverkade förare i trafiken samt dialog med näringslivet.

  • Att genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser.
  • Genomföra insatser och prioritera lagföring för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebygga insatser.
  • Ha en dialog med näringslivet kring det brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Ungdomar i riskzon

Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi på ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller narkotikamissbruk.

Polisen har haft regelbundna träffar med kommunen i olika samverkans forum gällande ungdomar, där representanter från skola, socialtjänst och fritidsledare medverkat. En utvecklad samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Polisen har jobbat med tips gällande narkotika och ungdomar, haft en tät kontakt och samverkat med fältassistenter och besökt fritidsgårdar. Vi har besökt skolor i syfte att skapa trygghet i skolmiljö utifrån viss problematik, även genomfört flertalet spontana besök.

Påverkade förare i trafiken

Inom trafiken har vi varit synliga och jobbat med trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön med fokus på hastighetskontroller, nykterhetskontroller och övervakning i och utanför tätort. Även bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning, varit på plats vid EPA/ A-traktorträffar.

Områdespolisen och trafikpolisen har genomfört en gemensam mopedsatsning.

Polisen har skickat ut ett digitalt brev till föräldrar via skolan – ”Till dig som äger och kör en A-traktor eller ”EPA”.

Dialog med näringslivet

Polisen har varit i kontakt med handlare och medverkat vid företagsfrukost.

Vi har haft regelbundna digitala EST möten – Effektiv Samordning för Trygghet, där vi stämt av läget i kommunen med bland annat, räddningstjänst, handlare från orten och olika förvaltningar inom kommunen.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i bil och till fots vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen. Vi har samtalat och haft möten med kommuninvånare angående den upplevda tryggheten och otryggheten, bland annat i befintliga grannsamverkansområden. Patrullering och närvaro vid skolor och resecentra, insatser och spaningsuppdrag mot kända platser och individer, även drogrelaterade insatser på gym gällande doping.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Töreboda kommun har minskat under en tre års period.

För att nämna några brottskategorier så går trafikbrotten som oftast initieras av polisen själva, ner i antal, även antalet anmälda stölder minskar jämfört med de senaste åren. Narkotikabrotten och skadegörelsebrotten är brott som visar sig gå upp och ner över tid.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Töreboda kommun kommer under 2022 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.

Helén Benjaminsen
Kommunpolis Mariestad-Töreboda-Gullspång