Uppföljning 2022 medborgarlöfte Töreboda

Polisens del i medborgarlöftet 2022

I medborgarlöftet för 2022 lovade polisen och Töreboda kommun att särskilt fokusera på trygghet.

  • Parterna kommer att implementera och utveckla arbetet med EST modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) för att berörda parter ska få en gemensam lägesbild och samordna åtgärder för att skapa en trygghet i kommunen. En del av EST arbetet handlar om att identifiera platser där ungdomar samlas.
  • Polis, kommun och andra berörda parter ska genomföra trygghetsvandringar för att identifiera otrygga platser och arbeta trygghetsskapande.
  • Parterna ska arbete aktivt med att erbjuda grannsamverkan som metod för att invånarna ska hjälpa varandra i det brottförebyggande arbetet.
  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsater med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna och polisanställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Arbetsmodellen EST – Effektiv Samordning för Trygghet, är viktigt i samarbetet mellan Töreboda kommun och polis, där även andra aktörer såsom räddningstjänst, näringsliv och medborgare involveras. Genom samverkan skapas en gemensam lägesbild i det trygghetsskapande arbetet mot brott och ohälsa.

Denna arbetsmodell har implementerats under året där vi har haft regelbundna möten tillsammans, samordnat åtgärder och jobbat trygghetsskapande i kommunen.

Polisen har haft regelbundna träffar med kommunen i olika samverkans forum gällande ungdomar, där representanter från skola, socialtjänst och fritid medverkat. En samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på en eventuell problembild.

Vi har besökt skolor och fritidsgård i syfte att skapa relationer och trygghet utifrån viss problematik, även genomfört flertalet spontana besök som uppskattats. Haft tät kontakt med fältassistenter/brottsförebyggande. Samtalat med elever och lärare och informationsmöte för alla rektorer har ägt rum. Ungdomsutredare har informerat om media och ”Delbart” i fyra klasser åk 7 på Centralskolan. De har även haft orossamtal med ungdomar tillsammans med socialtjänst och områdespolis.

Polis har haft samtal och möten med handlare på orten, medborgardialog på torget, varit synliga närvarande både i tätort och i ytterområden. Trygghetsvandrat och informerat om grannsamverkan och bedrägerier tillsammans med kommunen. Vi har haft träffar med företag och PRO, samtal i och nystart av befintliga grannsamverkansområden och vid behov delat ut grannsamverkanskyltar.

Trafik

Inom trafiken har vi haft stor närvaro och synlighet i tätort och i ytterområden. Riktade och spontana trafikinsatser, flertalet lagföringar och trygghetsskapande åtgärder med fokus på hastighetskontroller, nykterhetskontroller och trafikfarliga beteenden.

Vi har bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning. Kontrollerat A-traktorer, varit kontaktskapande och gränssättande bland ungdomar och tagit kontakt med föräldrar.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Töreboda kommun går lite upp och ner under en tre års period, om man jämför så var siffran högst för tre år sedan.

Brottskategorier såsom våldsbrott, trafikbrott, stölder, bedrägerier, skadegörelser och narkotikabrott.

När det gäller narkotikabrotten som oftast initieras av polisen själva så ökar den brottskategorin över tid.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Töreboda kommun kommer under 2023 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.

 /Helén Benjaminsen
  Kommunpolis Mariestad-Töreboda-Gullspång