Sök
Stäng Meny

Torsby – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala lägesbilden och ge vägledning i det brottsförebyggande arbetet.

Lägesbild

Sedan 2015 har Medborgarlöftet för Torsby kommun och lokalpolisområde Torsby haft fokus på att motverka droganvändningen bland unga samt trafikmiljön i centrum. Dessa fokusområden är det fortsatt prioritet på.

Flera undersökningar bland unga visar på att attityden till droger blir allt mer liberal. Det är därför oerhört viktigt att vi fortsätter att aktivt jobba med detta och fångar upp olika signaler, så att ungdomar inte hamnar i ett missbruk.

När det gäller trafikmiljön så har det de senaste åren kommit in allt fler klagomål från allmänheten kring den störande trafiken i centrum och då främst kvällar- och helger.

Medborgarlöfte 2023-2024

Polisen och Torsby kommun kommer gemensamt fortsätta att arbeta för att motverka droganvändningen bland unga samt jobba aktivt med trafikmiljön i centrum.

Följande aktiviteter ska göras för att minska droganvändningen

  • Polisen och kommunen ska ge information om ANDT på föräldramöten, i media och andra informationskanaler.
  • Kommunen ska erbjuda ANDT-främjande och förebyggande ungdomsarrangemang som exempelvis Vargnatta och 9:ans skolavslutning samt arrangera nattvandringar.
  • Kommunen ska följa upp drogvaneundersökningen som görs i åk 9 samt åk 2 på gymnasiet genom att redovisa resultatet samt ge en återkoppling och ta en dialog med de elever som genomfört den.
  • Kommunen och polisen ska kontinuerligt ha SSPF-möten, det vill säga möte där socialtjänsten, skolan, polisen och fritid är representerade.
  • Polisen ska aktivt arbeta med ungdomar gällande droger som till exempel information till åk 8, uppföljning av narkotikarelaterade ärenden, skriva sol§14 på ungdomar som befinner sig i riskfyllda miljöer.
  • Socialtjänst, skola och polis ska sträva efter att få vårdnadshavarnas samtycke för att gemensamt och på bästa sätt kunna hjälpa ungdomar som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet.
  • Polisen, skolan och socialtjänsten ska genomföra orossamtal med ungdomar som man ser befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet.
  • Kommunen ska aktivt arbeta kring skyddsfaktorerna - föräldrastöd, meningsfull fritid och skoltrivsel.

Planerade aktiviteter gällande trafikmiljön

  • Polisen ska aktivt jobba med motorburen trafik som stör allmänheten i centrum genom dialog, tillrättavisningar samt rapportering.
  • Polisen och tekniska avdelningen ska ha ett nära samarbete gällande trafikmiljön.

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under ett (1) år framåt från det att det tecknas.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat följs årligen upp genom en redovisning av genomförda aktiviteter. Allt arbete presenteras och utvärderas också i en årlig verksamhetsrapport som kan läsas på kommunens hemsida.

Medborgarlöftet är underskrivet av Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, samt Henrik Gustavsson, lokalpolisområdeschef, Torsby.