Torsby – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Situationen idag

Torsby kommun är en relativt lugn och trygg plats och det finns i nuläget inga stora uttalade problem. Men för att få fram en så bra lägesbild som möjligt av kommunen, så håller nu ett arbete på att utvecklas för att ta fram den. Tanken är att samla in olika uppgifter från olika verksamheter kontinuerligt för att sedan kunna utvärdera och prioritera vilka områden som det brottsförebyggande arbetet ska fokuseras på.

Torsby kommun och Lpo Torsby har ju sedan 2015 fokuserat medborgarlöftet på att motverka droganvändningen bland unga samt trafikmiljön i centrum och i nuläget finns inga andra fokusområden.
Olika undersökningar har visat på att själva inställningen till droger bland unga börjar bli lite mer liberal än tidigare. Det är därför oerhört viktigt att vara aktiv och fånga upp olika signaler samt förebygga så att ungdomar inte hamnar i ett missbruk. Genom att kommunen tillsammans med polisen jobbar aktivt och på bred front mot detta och har fokus på ANDT*- och brottsförebyggande arbetet, så hoppas vi på att minska andelen unga att hamna i ett missbruk.

När det gäller trafikmiljön så hör man både från allmänheten och medarbetarna inom polisen och kommunen att det framförallt är den störande trafiken i centrum som man upplever som problem. Det är då främst kvällar- och nattetid på helger.

Medborgarlöfte 2019

Polisen och Torsby kommun kommer därför gemensamt fortsätta att arbeta för att motverka droganvändningen bland unga samt jobba aktivt med trafikmiljön i centrum.


Följande aktiviteter ska göras för att minska droganvändningen

• Information om ANDT på föräldramöten, i media och andra informationskanaler/ ansvariga polisen och kommunen
• Erbjuda ANDT-främjande och förebyggande ungdomsarrangemang så som Vargnatta och 9:ans skolavslutning/ ansvarig kommunen.
• Kontinuerliga SSP-möten (Socialen/skolan/polisen)/ ansvariga polisen och kommunen
• Aktivt arbete gällande ungdomar och droger och utifrån det insatser vid behov/ ansvarig polisen
• Aktivt involvera familjecentralen som en part i det förebyggande arbetet gällande barn och unga. / ansvarig kommunen


Planerade aktiviteter gällande trafikmiljön

• Trafikontroller både riktade och spontana mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger/ ansvarig polisen
• Nära samarbete mellan polisen och tekniska avdelningen gällande trafikmiljön i Torsby kommun/ ansvariga polisen och kommunen
• Se över vilka åtgärder som kan göras och vidta åtgärder för att få en bättre trafikmiljö i centrum/ ansvarig kommunen

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under två (2) år framåt från det att de tecknas.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat följs årligen upp genom en redovisning av antalet genomförda aktiviteter som presenteras i genomförandeplanen gällande ANDT- och brottsförebyggande arbete. En sammanställning i form av en verksamhetsrapport kommer även skrivas och dessa dokument kommer sedan ligga ute på Torsby kommuns hemsida så allmänheten kan ta del av dessa.