Tranemo – medborgarlöften

Polisen vill här tillsammans med Tranemo kommunen fokusera på att öka tryggheten.

Vid trygghetsmöten, SAMFU (Samverkan kring brottsförebyggande arbete för unga), anmälda brott och via Trygg och Säker kommuns arbete med gemensamma lägesbilder har invånare i Tranemo kommun uppmärksammat Polisen och Tranemo kommun på att det finns en ökad otrygghet i områden inom Tranemo kommun.

Otrygghet förekommer dels genom droghandel, stölder och oro bland unga invånare som orsakar stök.

Situationen idag

Från ett flertal håll i Tranemo kommun framkommer att det i kommunen upplevs finnas en ökad otrygghet. Vi vill fokusera på dessa platser för att öka tryggheten.

Det här ska vi göra

  • Tillsammans med Tranemo kommun och invånarna vill vi på utvalda platser genomföra trygghetsundersökningar.
  • Tillsammans med lärande-, omsorg-, samhällsutvecklingssektion delta i värdegrundsarbete för elever, vårdnadshavare till elever, pedagoger, i högstadie- och mellanstadieskola.
  • Polisen arbetar tillsammans med kommunen i arbetet med gemensamma lägesbilder. Ett arbete enligt EST – Effektiv Samverkan för Trygghet.
  • Polisen arbetar enligt HotSpotsmetoden inom de områden som är utpekade som otrygga.
  • Uppföljning sker vid de månatliga mötena med Trygg och Säker kommun från vilket återkoppling sker till invånare med samma tidsfrekvens.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Öka tryggheten på de valda platserna. Tryggheten i Tranemo kommun ses som en helhet och för att öka tryggheten i hela kommunen behövs insatser på de platser där högst otrygghet upplevs. Genom ökat fokus under en bestämd tidsperiod vill vi tillsammans med Tranemo kommun göra en insats för att öka tryggheten. Mätning sker bl.a. genom enkäter och uppföljning genom kontinuerliga möten med invånare och Trygg och Säker kommun.

Följ med i hur det går!

Polisen och kommunen redovisar på respektive hemsida hur arbetet går.
Återkoppling sker kontinuerligt via Trygg och Säker kommun som nära samverkar med polisen.
Vid årets slut redovisas ett sammanlagt resultat, vilka insatser som gjorts och hur arbetet går vidare.

Medborgarlöftet gäller under ett år med möjlighet till förlängning.

Kontakt:
Joakim Börjesson
kommunpolis
Telefon: 0725-25 94 20