Trollhättan – medborgarlöften

Trollhättan

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte i Trollhättan 2021-2022

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan tryggheten är individens upplevelse av säkerheten. Syftet med medborgarlöftet är att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet.

Löftet ska ses som ett komplement till den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Trollhättans Stad. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Som medborgare betraktas de som bor, verkar eller vistas inom området eller
kommunen. Medborgarlöftets införande som arbetsmetod i lokalpolisområde Östra Fyrbodal har förankrats bland medarbetarna genom åsiktsinhämtning och information. Barns perspektiv har lyfts in och tagits hänsyn till.

2020-års trygghetsundersökning har genomförts i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Polisområdets inriktning är att samtliga samverkansöverenskommelser med kommuner ska förnyas och uppdateras från och med 1 januari 2023. Polisområdets inriktning är dessutom att det skall arbetas fram kunskapsbaserade årliga lägesbilder tillsammans med respektive kommun.

För att ge utrymme till detta utvecklingsarbete, beslutas att samtliga nu gällande medborgarlöften förlängs ytterligare ett år. Målet är vidare att medborgarlöftena fortsättningsvis ska vara så väl förankrade och genomarbetade att löftena kan skrivas för två år i taget för att på så sätt kunna arbeta mer långsiktigt med den lokala problembilden.

Medborgardialogen

Pandemin under 2020 medförde begränsningar i uppsökande dialogtillfällen.
Medborgarenkäten besvarades av 1101 personer. I samband med framtagandet av ett nytt medborgarlöfte har allmänheten inbjudits att lämna synpunkter i en medborgarenkät. Enkäten har framför allt marknadsförts via sociala medier men har kompletterats med brevutskick till slumpmässigt utvalda hushåll. Grannsamverkansområden, trygghetsvandrare och de kommunala råden har även inbjudits att delta. Utöver den årliga enkäten har underlag inhämtats via medborgardialoger i olika former.

Under 2020 sammanställde Trollhättans Stad även svar från ett urval av elever från
stadens samtliga grundskolor samt gymnasieelever gällande önskade fokusområden. Vid de systematiska trygghetsronderna ges tillfälle för de som bor, verkar och vistas i stadsdelen att lämna synpunkter kring tryggheten i området. Under 2021 har fem trygghetsronder genomförts enligt samverkansöverenskommelsens åtgärdsplan 2021 mellan Trollhättans Stad och lokalpolisområde östra Fyrbodal. 197 barn gav sitt perspektiv på sin upplevda trygghet via en trygghetsenkät initierad av Trollhättans Stad. 

Prioriterade områden

Vid den genomförda webbaserade medborgarenkäten 2020 samt i medborgardialoger framkom att de områden som flest kommuninvånare ville prioritera gällande trygghet var:

  • Grov organiserad brottslighet och kriminella nätverk
  • Narkotika
  • Grupper som stör ordningen och nedskräpning
  • Sexualbrott

I svaren framkom även att medborgarna har låg kännedom om medborgarlöftet.

Löftet

Utifrån resultatet av medborgardialoger lovar Trollhättans Stad och Polisen att under 2022 arbeta för att öka säkerheten och tryggheten inom kommunen med de prioriterade områdena som utgångspunkt. Arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat och utgå från en lokal lägesbild. Arbetet med de prioriterade områdena formuleras i en handlingsplan där orsakerna analyseras och åtgärder tas fram. Respektive verksamhet är ansvarig för att åtgärder kopplade till medborgarlöftet genomförs inom utsatt tid.

Under 2022 lovar Polisen och Trollhättans Stad att arbeta utifrån följande inriktningar:

INRIKTNINGAR 2022
Lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Trollhättans stad arbetar mot narkotikaproblematik kopplad till grov organiserad brottslighet.
Trollhättans Stad kommer arbeta drogförebyggande med inriktning mot alla gymnasieskolor via avtal, samt till grundskolan.
Lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Trollhättans Stad kommer prioritera att motverka ordningsstörningar genom samverkan på aktuella platser utifrån en lokal lägesbild.
Trollhättans Stad kommer arbeta förebyggande mot nedskräpning och för ökad miljömedvetenhet samt underlätta för medborgare att hålla rent i det offentliga rummet.
Trollhättans Stad kommer utveckla och förstärka arbetet både förebyggande och behandlande gällande sexualbrott.

Utöver de prioriterade inriktningarna kommer lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Trollhättans Stad arbeta för ökad kännedom om vårt medborgarlöfte samt de inriktningar som är prioriterade.

Uppföljning

Inriktningarna i medborgarlöftet följs upp och rapporteras till styrgruppen bestående av
Kommunstyrelsens presidium, stadsdirektören och lokalpolisområdeschefen i östra Fyrbodal senast första kvartalet 2023.

Kontakt:
Victor Prästbacka, kommunpolis i Trollhättan, telefon 010-565 26 70