Trosa – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Situationen idag

Polisen och kommunen har under 2020 tagit fram en gemensam lägesbild, vilken inte förändrar utan snarare bekräftar 2019 års lägesbild. I lägesbilden konstateras bland annat att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Trosa kommun de senaste 10 åren.

I polisens senaste lokala trygghetsmätning[1] uppger de svarande i Trosa tätort att de upplever att bilar kör för fort samt att det sker buskörningar med mopeder och mc. Trosas övriga delar sticker i denna trygghetsmätning ut som mycket tryggt. När man bryter ned resultatet på de svarandes olika åldersgrupper kan man utläsa att ungdomar (16-19 år) och unga vuxna (20-29 år) i större utsträckning ser problem med alkohol och drogmissbruk. Men man upplever även problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt att det finns personer i ens område som man är rädd för. I övriga åldersgrupper (30-49, 50-64 och 65+) är det främst bilar som kör för fort och buskörning med mopeder och mc som upplevs som problem.

[1] Polisens trygghetsmätning 2019, Origo Group, 2020

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Trosa kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att behålla den höga graden av trygghet i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att utveckla och arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går! 

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens Facebook och kommunens hemsida. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.

Uppföljning medborgarlöfte Trosa kommun tertial 1_2021

Medborgarlöfte 2020

I polisens senaste lokala trygghetsmätning uppger de svarande i Trosa tätort att de upplever att bilar kör för fort samt att det sker buskörningar med mopeder och mc. Trosas övriga delar sticker i denna trygghetsmätning ut som mycket tryggt. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Trosa kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att behålla den höga graden av trygghet i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går! 

Det löpande arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens Facebook och kommunens hemsida. Arbetet följs upp tertialvis och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.