Uddevalla – medborgarlöften

Medborgarlöften är en utveckling av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Polisen västra Fyrbodal och Uddevalla kommun.

Tyck till om tryggheten i Uddevalla

2021-01-18
Idag öppnar Polisen länken till trygghetsundersökningen, vilket innebär att du som bor i Uddevalla kan göra din röst hörd för att skapa en tryggare kommun.

Länk till enkäten

Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Metoden går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan polisen och Uddevalla kommun. Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra där de bor, verkar eller vistas. Som medborgare betraktas de som bor, verkar eller vistas inom området eller kommunen.

Enkäten finns även att fylla i på följande platser

Enkäten finns att fylla i och lämna in i receptionen på Uddevalla kommunhus samt på medborgarkontoret  t.o.m. 2021-02-12.

Enkäten finns även i och lämna in i receptionen Uddevalla polisstation.

Medborgarlöfte för 2019-2020

Under 2019 och 2020 kommer fokuseringen att ligga på större bostadsområden med risk att segregeras från det övriga samhället.

Medborgarlöften är utformat som aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tillsammans tar fram och genomför för ökad tryggheten och minskad brottslighet inom ett verksamhetsområde eller på en geografisk plats.

Invånarnas uppfattning om trygghet har stor betydelse för medborgarlöftets utformning. Trygghetsbegrepp måste anses subjektivt men har stor betydelse för hur ett verksamhetsområde utvecklas. Målet att skapa trygghet gäller alla områden inom kommunen men medborgarförslaget ger möjlighet att under en period särskilt kraftsamla på en överenskommen plats eller i en särskild aktivitet.

Polisen och Uddevalla kommun har under 2018 arbetat för att skapa en tryggare miljö i centrum där speciellt fokus riktats mot bussterminalen Kampenhof och dess närområde. Bevakningen av detta område kommer att fortgå 2019 och 2020.

Under 2019 och 2020 kommer fokuseringen att ligga på större bostadsområden med risk att segregeras från det övriga samhället.

Medborgarlöftet följs upp internt hos polis och kommun samt på lokala BRÅs möten vid fyra tillfällen under verksamhetsåret.

Aktivitet När Ansvarig
Att fortsätta med den bevakning som sker i anslutning till Kampenhof och centrala stan. Under hela 2019 Kommunen

Att aktivt arbeta med ordningsproblematik i bostadsområden. .

Under 2019. Kommunen och Polisen.

Att rutiner för att trygga viktig offentlig service runt Dalabergs centrum etableras.

Tredje kvartalet 2019 Polisen och Kommunen 
Att i Uddevalla genomföra planerade insatser mot narkotika

Vid minst 5 tillfällen

Polisen. Vid behov i samarbete med andra aktörer.
Att möjligheter till att organiserade trygghetsskapande initiativ understöds. Regelbundet under hela året. Polisen och Kommunen.
Att insatser utvärderas internt samt i lokala Brå som under året regelbundet följer upp insatserna och rapporterar till styrgruppen kommun/polis Vid lokala Brå har under året Polisen, Kommunen m. fl.
Att med stöd av kommunal FRG-grupp och polisens volontärer genomföra en utökad medborgadialog avseende trygghetsfrågor. Under 2019 Polisen och Kommunen

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Uddevalla är du välkommen att höra av dig till:

Tony Bengtsson
kommunpolis
Telefon: 010-56 517 84