Umeå – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Umeå kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2019-2020

Mer tillgänglig polis

  • Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende och kontaktskapande med medborgarna i Umeå kommun.

Öka tryggheten och minska brottsligheten

  • Polisen lovar att verka för att fler medborgare engagerar sig i Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Umeå kommun och polisen, tillsammans med Bostaden, lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Umeå kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.
  • Umeå kommun och polisen ska fortsätta att arbeta tillsammans vid större ungdomsarrangemang och storhelger för ökad trygghet.
  • Polisen och kommunen lovar att vidta åtgärder mot prostitution samt motverka människohandel med sexuella ändamål i kommunen.

Trygg trafikmiljö

Polisen och kommunen lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

  • Polisen tillsammans med Umeå kommun lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och höst, genomföra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade mot cyklister och gångtrafikanter. Inriktning under våren är trafikregler, förändringar i trafiklagstiftning och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer
  • Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt A-traktorer.
  • Umeå kommun lovar att genomföra särskilda kampanjer såsom ”kollvisionen” samt erbjuda varje 4-klassare trafikutbildning via NTF.