Upplands-Bro – medborgarlöften

Polisen och Upplands-Bro kommun fokuserar på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö i kommunen. Arbete pågår för att ta fram nya medborgarlöften. Nedan kan du läsa tidigare löften.

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för. Medborgarlöftet baseras på resultat från dialog med medborgarna samt medarbetare inom polisen och kommunen.

Dialogen med medborgarna i Upplands-Bro visar att det inte skett några stora förändringar beträffande de platser som upplevs som mest otrygga. Platserna är Bro centrum och stationsområdet i Bro samt de centrala delarna av Kungsängen. Otryggheten grundar sig huvudsakligen i en oro för att utsättas för brott på dessa platser.

Utöver medborgarlöftet kommer insatser att ske i samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under hela samverkansperioden om inget annat nämns. Insatserna kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området.

Det här ska vi göra

Under 2018 kommer polisen och Upplands-Bro kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten i de centrala delarna av Bro och Kungsängen, eftersom dessa områden är de som upplevs som mest otrygga av medborgarna.

Det är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Upplands-Bro kommun.

Vi kommer under året att genomföra följande

  • Ökad polisiär närvaro i ovan nämnda områden.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på denna plats med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal, trygghetsvärdar och andra trygghetsskapande aktörer.
  • Kommun och polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar i samtliga kommundelar.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på dessa platser, där polis och socialtjänst har en operativ samverkan.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro bland annat genom Fryshuset, som bedriver trygghetsinriktade insatser.
  • Kommun, polis och bostadsföretagen ska gemensamt bland annat genom träffar med kontaktpersoner för grannsamverkan mot brott, utveckla det kvalitativa arbetet med att förebygga inbrott i bostäder.

Förväntad effekt

Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål som framkommit i dialoger med medborgarna. Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i området.

Följ med i hur det går

Löftet ska följas upp under året och kommer att kommuniceras till medborgarna främst på polisens och kommunens hemsidor, på kommunens samlingsannons i Upplands-Brobladet samt genom sociala medier.