Vara – medborgarlöften

Polisen och Vara kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2021 är med fokus på trafik och otrygga miljöer i Vara kommun samt att gemensamt förebygga och förhindra bruk av droger.

Polisen lovar att öka närvaron och tillsynen vid otrygga platser vid brottsfrekventa tider.

Polisen lovar att öka närvaron och tillsynen på otrygga platser vid brottsfrekventa tider.

Vad är ett Medborgarlöfte?

Ett Medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Vara kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett Medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik, kunskapsbaserad brottsprevention i VEST och övrig erfarenhet som finns inom polisen och kommunens organisation.

Lägesbild – identifierade områden

I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och kommun mött medborgare i syfte att ta fram en lägesbild och göra prioriterade insatser för att skapa en tryggare kommun.

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet.  Vidare finns en oro för droger, trafik och inbrott.

Resultatet från dialoger tillsammans med statistik visar en gemensam lägesbild där följande fokusområden är prioriterade:

 • Otrygga miljöer i centrala Vara.
 • Trafik
 • Narkotika och andra droger främst bland ungdom.

Vårt gemensamma löfte till medborgarna i Vara 2021

För en ökad upplevd trygghet i Vara kommun ska Polis och kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger på offentliga platser och i skolmiljö. Vidare ska parterna förhindra och förebygga alkohol, droger och kriminalitet i trafiken och på övriga offentliga platser.

Polisen lovar medborgarna:

 • Polisen ska vara synlig genom återkommande fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga enligt lokalt framtagen lägesbild vid VEST- möten.
 • Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta enligt aktuell lägesbild som tas fram vid VEST-möten.
 • Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgård och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa goda relationer och trygghet.
 • Polisen ska samverka med socialtjänst, skola och fritid och vid behov på deras initiativ genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.

Vara kommun lovar medborgarna:

 • Kommunen ska ha beredskap och resurs för att kunna genomföra orossamtal, förhindra och förebygga utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, våld och missbruk med särskild fokus på ungdomar.
 • Vara kommun ska ha beredskap att stötta medborgare som behöver hjälp att komma ur ett missbruk.
 • Kommunen ska vid särskilda behov införa utökad övervakning vid skolor, Resecentrum eller vid andra utsatta platser i syftet att skapa en trygg och säker offentlig miljö för alla. I de fall då kameraövervakning av kommunens fastigheter anses nödvändig får detta, efter tillståndsprövning, endast förekomma utomhus.

Tillsammans lovar Polisen och kommunen

Tätortsvandringar.

 • Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.

Uppföljning

Uppföljning av insatser sker kontinuerligt i gruppen VEST samt till det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i kanaler som kan nås av medborgarna.

Uppföljning av medborgarlöfte

Kristoffer Hjelm kommunpolis i Grästorp Vara och Essunga.

Kristoffer Hjelm kommunpolis i Vara, Grästorp och Essunga.

Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten?Välkommen att höra av dig till:

Kristoffer Hjelm
Kommunpolis Vara
kristoffer.hjelm@polisen.se