Uppföljning av medborgarlöfte 2022

Polisen ska vara synlig genom återkommande närvaro/fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga. Otrygga platser identifieras i den lokala lägesbilden via våra VEST- möten.

Vid ca 190 bokförda tillfällen har polisen besökt/fotpatrullerat på platser som bedömts som mer otrygga än andra. De platser som i huvudsak har pekats ut är Badhusparken samt resecentrum. Periodvis har även centrala Kvänum bedömts som mer otryggt.

Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella och drogpåverkade förare. Hög hastighet och andra trafikfarliga beteenden ska också vara i fokus.

Under 2022 har polisen utfört 115 fasta trafikkontroller i Vara kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål.

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 335 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 158 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 70 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort.
  • 54 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 32 handlat om narkotikapåverkade förare och 22 om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 130 övriga anmälningar om diverse andra trafikbrott.

Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgårdar och miljöer där ungdomar vistas. Detta i syfte att skapa trygghet och goda relationer. Vi vill även tidigt upptäcka ungdomar i riskzon och snabbt kunna agera kring detta. Polisen ska samverka med socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Vid behov ska polisen genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.

Polisen har under året haft tät kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan. En viktig del i detta är de kontinuerliga samverkansmöten som kallas VEST. Där görs korta avstämningar om nuläget i kommunen och då indikationer om narkotikamissbruk finns kan detta direkt följas upp. Vi har även andra samverkansforum mellan bl.a. polis, skola och socialtjänst där dessa frågor är under lupp.

Ett 100-tal spontanbesök har genomförts på skolor och fritidsgårdar.

Polisen har genomfört en handfull orossamtal med ungdomar under året där det funnits en oro för drogmissbruk. Totalt har 168 anmälningar om narkotikabrott gjorts under året. 98 fall av dessa är eget bruk, 61 innehav, 3 överlåtelse, samt 6 fall av dopingbrott. 15 av de 168 fallen av narkotikabrott gäller misstänkta ungdomar under 18 år. Den stora merparten misstänkta har gällt ungdomar i åldrarna 18-25 år. Detta handlar om 66 ärenden.

Polisen lovar att besöka alla klasser i årskurs 7 för att bl.a. skapa relationer och prata om lag och rätt.

Polisen har genomfört besök i alla klasser i årskurs 7. Under denna timmas tid har eleverna fått ställa frågor samt att polisen har informerat om olika ämnen kopplat till lag och rätt.

Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.

Polisen har deltagit vid tätortsvandringar på 13 olika orter i kommunen. Detta är ett tillfälle för polisen att kort sammanfatta läget ur vår synvinkel på respektive ort samtidigt som allmänheten kan komma med tankar och tips till polisen.

Kristoffer HjelmKommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp