Uppföljning av medborgarlöftet 2020 - Vara

Insatser och statistik från Polisen

Vi har under 2020 rapporterat cirka 1850 brott. Av dessa har anmälan av 575 brott initieras av polisen själva. Det kan vara t.ex. trafik- och narkotikabrott. Ju fler kontroller vi gör desto fler rapporter blir det. Dessa brott har ökat med ca 100 stycken under 2020 jämfört med föregående år.

En annan åtgärd i det drogförebyggande arbetet har varit att genomföra förebyggande hundsök i skolorna efter narkotika. Detta har skett på fyra skolor i kommunen.  

Trafik

Bland trafikbrotten har polisen under 2020 rapporterat 110 olovliga körningar, 30 rattfyllerier och 50 drograttfyllerier. Utöver detta har många fått böta för hastighetsöverträdelser både via polisens laserkontroller och vid de platser där hastigheten kontrolleras med fast kamera. Kontrollerna har skett både i tätorterna och på övriga vägar i kommunen. Polisen har genomfört både i förväg planerade insatser samt spontana fordons och förarkontroller vid mer än 60 tillfällen på olika platser i kommunen. Mest med inriktningen mot trafiken med A-traktorer och störande körningar i tätorterna.

Våld

Våldsbrott och övriga brott mot person har ökat från 250 förra året till 320 i år. Ökningen gäller främst ringa misshandlar mellan unga inblandade samt olaga hot, även det bland ungdom. Vara kommun har sedan några år tillbaka infört en policy där skolan bör anmäla allt som sker. Detta kan ha påverkat statisktiken.

Otrygga platser

De platser som medborgarna upplever som otrygga är Badhusparken och Resecentrum. Detta har polisen tagit fasta på och vi har under året gjort korta besök med fotpatrullering och synlighet i både parken, Stora torget och vid Resecentrum. Vi har dokumenterade besök och patrullering på platserna mer än 50 tillfällen under året. Det finns dock ett okänt antal tillfällen som inte dokumenterats vilket medför att polis varit på platserna mer än 50 tillfällen. 

Kommunen har infört kameraövervakning i en av skolorna och tagit beslut att kameraövervakning även kommer att uppföras på Resecentrum/stationshuset. 

Tillgrepp och bostadsinbrott

Stölder dominerar som vanligt men här ser man en nedgång av anmälda brott med ca 6%. Från 441 förra året till 414 i år. Anmälda snatterier har ökat. Där har vi en samverkan med butiksägare. Genom att anmäla fler av dessa brott så har vi och andra aktörer möjlighet att tidigt upptäcka ett brottsligt beteende. 

Bostadsinbrotten har minskat och en anledning kan vara Coronapandemin som har medfört att fler är hemma. Under 2020 har anmälts 7 fullbordade inbrott i fritidshus och 10 bostadsinbrott vilket är 10 färre än föregående år.

Grannsamverkan

Intresset att starta upp nya granssamverkansområden har varit lågt. Polisen har varit delaktig vid fyra tillfällen under året.

Synlighet och trygghetsskapande

Polisen har gjort spontana besökt skolor och fritidsgårdar vid 25 tillfällen under året.

Utöver spontanbesök i skolor och fritidsgårdar har polisen patrullerat de särskilt utsatta områdena, Badhusparken och Resecentrum, vid något fler än 50 protokollförda tillfällen. Det finns dock brister i dokumentationen vilket medför att antal insatser förmodligen är större.  

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har insatser och annat från polisens sida varit hanterbart trots Coronarestrektioner och annat. Polisen har lyckats genomföra de insatser och åtgärder som planerats och vi har ökat vår numerär vid polisen i Vara. Nästa år ser vi fram mot ytterligare förstärkningar och förbättringar och vem vet, när 2021 är slut kanske det finns en ombyggd polisstation.

Medborgarna i Vara kommun kan förmodligen, trots att det anmälts ca 1850 brott, känna sig trygga och nästa år siktar både polisen och kommunen på att det kommer att bli ännu bättre genom att vi fortsätter med vår samverkan för ett tryggare Vara.