Uppföljning av medborgarlöftet 2021 - Vara

Synlighet/fotpatrull på otrygga platser

Vid 140 bokförda tillfällen har polisen besökt/fotpatrullerat på platser som bedömts som mer otrygga än andra. De platser som i huvudsak har pekats ut är Badhusparken samt resecentrum. Efter hand har även centrala Kvänum bedömts som mer otryggt. Bl.a. utifrån ett grovt rån mot en livsmedelsbutik.

Trafik

Under 2021 har polisen utfört 120 fasta trafikkontroller i Vara kommun. Detta utöver de kontroller som sker löpande då vi rör oss i trafiken. Vi har i huvudsak inriktat oss på att upprätta kontroller på platser utifrån allmänhetens önskemål. 

Övervakningen av trafiken har bl.a. lett till följande:

  • 443 ordningsförelägganden har utfärdats. D.v.s. böter som polisen skriver direkt på plats. 204 av dessa har gällt för höga hastigheter.
  • Vid 103 tillfällen har polisen rapporterat personer för olovlig eller grov olovlig körning. D.v.s. personer som kör utan körkort.
  • 71 fall av rattfyllerier har rapporterats. Av dessa har 46 handlat om narkotikapåverkade förare och 25 om förare som druckit alkohol.
  • Utöver detta har polisen skrivit 163 övriga anmälningar om diverse andra trafikbrott.

Samverkan med kommun, skola och fritid angående droger och att tidigt upptäcka missbruk hos ungdomar

Polisen har under året haft tät kontakt med kommunen gällande samverkan kring frågorna ovan. En viktig del i detta är de kontinuerliga samverkansmöten som kallas VEST. Där görs korta avstämningar om nuläget i kommunen och då indikationer om narkotikamissbruk finns kan detta direkt följas upp. Vi har även andra samverkansforum mellan bl.a. polis, skola och socialtjänst där dessa frågor är under lupp.

Besöken i skolmiljön har tyvärr delvis hindrats av pandemin. Ett 40-tal spontanbesök har ändå genomförts på skolor och fritidsgård. Polisen har även varit i alla klasser i årskurs 8 och 9 på Nästegårdskolan och pratat lag och rätt. På Alléskolan i Vara har vi på motsvarande sätt varit i årskurs 7.

Polisen har genomfört en handfull orossamtal med ungdomar under året där det funnits en oro för drogmissbruk. Totalt har 205 anmälningar om narkotikabrott gjorts under året. 116 fall av dessa är eget bruk, 77 innehav, 8 överlåtelse, 2 framställning samt 2 fall av dopingbrott. Endast 7 av de 205 fallen av narkotikabrott gäller misstänkta ungdomar under 18 år. Den stora merparten misstänkta har gällt ungdomar i åldrarna 18-25 år. Detta handlar om 72 ärenden.

Totalt sett har inflödet om tips och indikationer om drogmissbruk hos ungdomar under 18 år varit relativt lågt. Vi har upplevt ett större problem i de lite högre åldrarna.

Grannsamverkan

Under året har polisen fortsatt med att skicka ut information till de olika grannsamverkansgrupper som finns i kommunen. Inga fysiska uppstartsmöten för grannsamverkan har genomförts och detta är bl.a. p.g.a. av pandemin. Ambitionen är att genomföra ett sådant möte i kommunen snarast möjligt under 2022.

Tätortsvandringar

Polisen har deltagit vid tätortsvandringar på 13 olika orter i kommunen. Detta är ett tillfälle för polisen att kort sammanfatta läget ur vår synvinkel på respektive ort samtidigt som allmänheten kan komma med tankar och tips till polisen.

Kristoffer Hjelm

Kommunpolis, Vara-Essunga-Grästorp