Sök

Utvärdering av medborgarlöfte Borås 2022-06-01 t.o.m 2023-12-31

Fokus på Centrum.

Medborgarlöftets bakgrund och syfte är att skapa effektivare brottsförebyggande insatser och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften handlar till stor del om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Därför ligger resultatet från en fysisk medborgardialog och en enkätundersökning samt, polismyndighetens lägesbild, till grund för vårt medborgarlöfte för 2022/2023.

Polisen och Borås stad har tagit fram en samverkansöverenskommelse som sträcker sig mellan perioden 2021 och 2023. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen

Inom ramen för lokalpolisområdets och Borås Stads regelbundna samverkan och kontinuerliga lägesbildsarbete har det framkommit att Borås centrum är ett område som behöver prioriteras. Detta har även förstärkts genom lägesrapporteringar från ytterligare samverkanspartners såsom Borås City[1]¸ Jernhusen[2], Västtrafik[3], Nobina[4], Centrumfastighetsägarna i Borås (Cib)[5] och Borås TME[6].

Det geografiska området för medborgarlöftet omfattar av den röda rutan i figuren nedan.

[1] Borås City är ett centrumbolag som arbetar för en levande stadskärna och som ägas av fastighetsägarna och butikerna i Borås City
[2] Jernhusen äger och förvaltar Borås stationshus. 
[3] Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland
[4] Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag
[5] Centrumfastigheter i Borås är en samverkansorganisation mellan fastighetsägare i Borås city
[6] Borås TME är ett samägt bolag mellan stad och näringsliv och fungerar som en samverkansplattform för stad, näringsliv och akademin för platsutveckling. Arbetar med platsvarumärket och platsmarknadsföring för invånare och besökare.

Karta över Borås

Från medborgardialogen, dit de som bor eller verkar i centrum var inbjudna, och från den digitala enkäten där även centrumbesökare gavs möjlighet att svara, kunde följande behov/önskemål urskiljas:

 • Mer synlig polis
 • Tätare samverkan mellan polis och näringsidkare
 • Lägesbildsutbyte och förbättrat samarbete mellan aktörer i centrum
 • Tryggt och levande centrum
 • Fler trygga vuxna på stan

För att möta dessa behov samt öka tryggheten och minska brottsligheten i centrum lovade vi följande:

 • Ökad polisnärvaro inom centrumområdet (Polis)
 • Ökad polisiär synlighet krogkvällar och vid vissa utpekade otrygga platser samt noga följa utvecklingen och eventuell förflyttning av hotspots (Polis)
 • Erbjuda näringsidkare informationsträffar om bl a hur man förebygger brott (Polis, Borås Stad & Borås City)
 • Introducera den strategiska brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet i centrum (EST). Borås Stad, Polisen och Bostäder i Borås samverkar framgångsrikt genom metoden i andra stadsdelar sedan några år tillbaka. (Borås Stad, Polis, Borås TME)
 • Arbeta aktivt för att aktivera lediga lokaler och för en bred utbudsmix när det kommer till etableringar (Centrumfastigheter i Borås)
 • Arbeta för ökade flöden i centrum (Borås City, Borås TME)
 • Arbeta för ett ökat operativt samarbete mellan aktörer (så som Västtrafik, Nobina, Borås Stad, polis med flera) som har vuxna på stan kring aktuella otrygga platser så som Södra Torget och Resecentrum (Borås stad, Polis, Borås TME)

Nedan redovisas en utvärdering där vi redogör punkt för punk för vilka åtgärder som vidtagits för att möta löftena:

 • Ökad polisnärvaro inom centrumområdet (Polis)
  Polisen har ökat sin närvaro i centrum. Mycket på grund av polisens pågående operations och veckoplanering där vi prioriterat centrum i högre grad. Utöver det har noga följt brottsutvecklingen och nya hotspots i centrum. Detta tack vare EST och nya inrapportörer från centrum. Detta har möjliggjort ett effektivare och mer träffsäkert polisarbete även om problembilden och geografiska platserna sällan är statiska. Polisen deltar även i en separat samverkansgrupp kring problematiken om Hötorget. Polisen ser dock att vi ändå inte räcker till för att möta den efterfrågade närvaron och utsattheten på vissa plaster/verksamheter. Men tack vare medborgarlöftet pågår det nu en ständig dialog för samverkan och förståelse mellan polis och näringsidkare.
 • Ökad polisiär synlighet krogkvällar och vid vissa utpekade otrygga platser samt noga följa utvecklingen och eventuell förflyttning av hotspots (Polis) Polisens närvaro kring krogkvällar har varit hög och vi har inte haft trender med skenade brottslighet i eller i anslutning till krogmiljön vilket är mycket positivt. Polisen har även erbjudit sig att delta en samverkan som kan vara i sin linda kring krogar mot knark.
 • Erbjuda näringsidkare informationsträffar om bl a hur man förebygger brott (Polis, Borås Stad & Borås City)
  Genomförts vid två tillfällen under tiden för medborgarlöftet och bidragit till att öka kunskapen samt förbättra dialogen och samverkan mellan olika aktörer.
 • Introducera den strategiska brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet i centrum (EST). Borås Stad, Polisen och Bostäder i Borås samverkar framgångsrikt genom metoden i andra stadsdelar sedan några år tillbaka. (Borås Stad, Polis, Borås TME)
  Ett initiativ som fallit mycket väl ut. Vi har kontinuerligt fått fler inrapportörer till EST under hela tiden för medborgarlöftet. Detta har medfört en bättre lokal lägesbild för centrum, ett effektiviserat brottsförebyggande arbete och bidragit till att vi inte haft några hotspots som hunnit etablera sig över längre tid innan problemet åtgärdats.
 • Arbeta aktivt för att aktivera lediga lokaler och för en bred utbudsmix när det kommer till etableringar (Centrumfastigheter i Borås) 
  Arbetet med visioner och handlingsplan för utveckling av stadskärnans stråk är i full gång genom ”Drömmen om Borås 2.0”, vilket i grunden är en etableringsplan för stadskärnan. Man ser över stråk och verksamheter och detta sker i samråd med boråsarna genom en enkät som fått 2200 svar, där en av frågorna handlar om tryggheten.
 • Arbeta för ökade flöden i centrum (Borås City, Borås TME)
  Arbetar kontinuerligt med att locka människor till centrum men efterfrågar att fler aktörer också blir arrangörer för ett ökat antal aktiviteter.
 • Arbeta för ett ökat operativt samarbete mellan aktörer (så som Västtrafik, Nobina, Borås Stad, polis med flera) som har vuxna på stan kring aktuella otrygga platser så som Södra Torget och Resecentrum (Borås stad, Polis, Borås TME)  
  Syftet med löftet var att öka samverkan mellan alla de olika verksamheterna som har närvarande vuxna i olika roller i centrum. Detta har fallit väl ut där vi har sett att stadsdelvärdar samverkar med Västtrafik cityvärdar samt med Nobina när stadsdelvärdarna åker buss på olika linjer som är utsatta. Västtrafik har även ett LOV3 område kring resecentrum där de har ordningsvakter vid behov. Även Jernhusen har ordningsvakter efter eget avtal.