Sök
Stäng Meny

Vingåker – medborgarlöften

Polisens och kommunens övergripande mål är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott minska.

Medborgarlöften 2023-2024

Inledning

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Medborgarlöftet har sin grund i medborgarnas uppfattning samt en gemensam, lokal lägesbild framtagen av polisen samt Vingåkers kommun.

Lägesbild

Utifrån medborgardialoger berättar de som bor in Vingåkers kommun att de upplever sig generellt trygga i sin kommun. Underlagen visar tydligt att det är två ämnen som är viktiga att ha ett specifikt fortsatt arbete kring.

Störande motortrafik i kommunen från personbilar, A-traktorer och mopeder är återkommande trots insatser från både kommunen och polisen. Det är också något som engagerar boende i Vingåkers kommun.

Problem med ungdomar och unga vuxna som skapar otrygghet på vissa tider och på platser som till exempel järnvägsstationen, tennisparken, Sävstaskolans multiarena och Slottskolan. Problemet består också i skador som uppkommer på fastigheter och föremål kring de platser grupper samlas återkommande.

Tillgången till digital media har ökat i samhället och många riskerar att utsättas för bedrägerier, särskilt äldre människor. De äldre utsätt även för övriga bedrägerier såsom via telefon samt fysiska möten. Äldres utsatthet sker idag i hemmet, på nätet och på offentliga platser.

Effekter

Målet är att arbetet med medborgarlöften ska leda till att de problem som uppmärksammas av medborgarna ska leda till åtgärder från polis och kommun. Den övergripande målet är att det i sin tur ska leda till ökande trygghet och minskad utsatthet för brott.

Fyra prioriterade fokusområden har man enats om att arbeta mot.

 • Störningar från motorfordon i tätorten
 • Hastighetsöverträdelser i kommunen med ett särskilt fokus på landsbygd
 • Skapa en trygg och säker centrumkärna i Vingåker
 • Äldres utsatthet för alla typer av bedrägerier

Polisen lovar att:

 • genomföra trafikkontroller med fokus att minska hastighetsöverträdelser i Vingåkers kommun med särskilt fokus på landsbygden.
 • genomföra riktade kontroller med syfte att minska störande motortrafik i tätorten.
 • genomföra flera riktade insatser mot ungdomsproblematik i Vingåker.
 • genomföra riktat arbete i de centrala delarna i syfte att öka den upplevda tryggheten samt förebygga brott.

Kommunen lovar att:

 • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåkersbygden. Vandringen ska ske med fokus på att öka tryggheten.
 • genomföra mätningar med digitala hastighetsskyltar på varierande vägar i kommunen. Analysera resultat från dessa mätningar och vid behov delge dessa till polisen för att skapa säkrare trafikmiljöer.
 • genomföra riktade insatser för att öka meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
 • trygghetsvärdar kommer att arbeta under sommarperioden för att stötta ungdomar vid olika platser samt öka tryggheten.

Polisen och kommun lovar att:

 • stötta initiativ till meningsfulla aktiviteter för motorintresserade unga.
 • genomföra kunskapshöjande insatser riktat till äldre om hur man kan skydda sig mot olika typer av bedrägerier.

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare samt minska utsattheten för brott. Resultatet ska gå att läsa i polisens trygghetsmätning.

Medborgarlöften 2022

Polisen lovar att: 

 • genomföra trafikkontroller med fokus att minska hastighetsöverträdelser i Vingåker.
 • genomföra riktade insatser så som möten och fordonskontroller med syfte att minska störande motortrafik i tätorten.
 • genomföra flera riktade insatser mot ungdomsproblematik i Vingåker.
 • områdespolisen kommer att fortsätta med sina täta kontakter med skola, fritidsgården och socialtjänst för att tidigt upptäcka tecken på ungdomar som är på väg in in i kriminalitet.
 • låta medborgare styra polisens inriktning under en arbetsdag.

 Kommunen lovar att: 

 • genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåkersbygden. Vandringen ska ske med fokus på att öka tryggheten.
 • genomföra mätningar med digitala hastighetsskyltar på varierande vägar i Analysera resultat från dessa mätningar och vid behov delge dessa till polisen för att skapa säkrare trafikmiljöer.
 • genomföra riktade insatser för att öka meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
 • trygghetsvärdar kommer att arbeta under sommarperioden för att stötta ungdomar vid olika platser.

Polisen och kommun lovar att: 

 • inkludera näringslivet i brottsförebyggande arbete
 • stötta initiativ till meningsfulla aktiviteter för motorintresserade

Målet är att Polisen och kommunen tillsammans ska öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker.