Ale – medborgarlöften

I år fokuserar vi i vårt gemensamma medborgarlöfte på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken och lokalsamhället.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun.

Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden

I årets medborgardialoger framkom det att medborgarna i Ale upplever att narkotikan är det största problemområden i Ale kommun. När det gäller narkotikan bland unga i Ale har även den årliga rapporten från CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) redovisat siffror som visar att skolelevernas drogvanor i Ale låg över snittet.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen.

I våra samtal med medborgarna i Ale framkom även att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är ett bekymmer.

Medborgarna uttryckte även i medborgardialogerna avsaknaden av vuxna på kvällar och nätter. Därav kommer Ale kommun och Alebyggen vara med och stötta upp nya nattvandrarverksamheter i kommunen, som ett led i att öka tryggheten i Ale kommun.

Det här lovar vi

Insatser för att förebygga narkotikamissbruk och narkotikarelaterad brottslighet

  • Minst 4 riktade narkotikainsatser med fokus på ungdomar och unga vuxna. (Polis)
  • Genomföra informationsmöten riktade till föräldrar i årskurs 7-8 på högstadieskolor i kommunen - med särskilt fokus på att förebygga narkotikaanvändandet bland unga i Ale kommun. Kommun och (Polis)

Utöver konkreta aktiviteter kommer lokalpolisområde Kungälv/ Ale och Ale kommun under året fokusera på platser där vi fått indikationer på att narkotika förekommer.

Insatser för att öka trafiksäkerheten

  • Minst 20 hastighetskontroller utifrån medborgarnas önskemål. (Polis)
  • Minst två insatser med fokus på trimmade mopeder. (Polis)
  • Sprida information om tryggt och säkert framförande av motordrivna fordon där ungdomar är förare till samtliga föräldrar vars ungdomar under år 2020 fyller 15 år. (Kommun)

Insatser för att öka tryggheten

  • Under kommande period kommer Ale kommun tillsammans med Alebyggen stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället. (Kommun)

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen följs upp kontinuerligt genom trygghetsmätningar och medborgardialoger.
• Upplevda problem med trafik och narkotika ska minska
• Polisen ska uppfattas som mer tillgänglig
• Ökad trygghet bland invånarna
• Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Följ med i hur det går

Du som medborgare i Ale kommun kan följa våra löften och aktiviteter genom:
• www.polisen.se/Medborgarloften
• Facebook: Polisen Kungälv och Ale
• www.ale.se
• Facebook: Ale kommun

En uppföljning av tidigare medborgarlöfte hittar du här:

Uppföljning medborgarlöfte Ale 2019

Uppföljning medborgarlöfte Ale 2018

Om samverkan

Polisen i Kungälv-Ale bedriver ett långsiktigt samverkansarbete tillsammans med Ale kommun och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Ale? Välkommen att höra av dig till:

Christian Nordén
Tf. kommunpolis
010-565 19 92