Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Älmhult

Medborgarlöfte Älmhult kommun 2018

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att tillsammans kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet. Sedan 2005 har det genomförts trygghetsmätningar vilka varit del i underlaget till årliga samverkansavtal myndigheterna emellan. Medborgarlöften är nu en utveckling av dessa samverkansöverenskommelser.

Genom medborgarlöfte ska vi (kommun/polis) tillsammans kunna utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte är en del av Polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med.

Bakgrund

Den senaste nationella trygghetsmätningen från hösten 2017 som gjordes på uppdrag av polisen visar att invånarna i Älmhults kommun upplever/känner en viss oro för att utsättas för brott. Resultaten har varit liknade vid tidigare mätningar. Oron varierar dock något beroende på var i kommunen man bor. Oron för att utsättas för stölder i bostaden är högre på landsbygden än jämfört med tätort. I en jämförelse med grannkommunerna ligger nivån något lägre i Älmhult. Även på en nationell nivå är orostalen låga.

Lägesbild

I Älmhults tätort har oron för narkotikamissbruk bland ungdomsgrupper ökat. Ortens kraftiga expansion med ombyggnad i centrum och nya bostadsområden gör att allt fler människor är i rörelse i Älmhult tätort. Täta järnvägsförbindelser finns med Malmö-Köpenhamnsområdet gör avstånden korta. Kringresande kriminella grupperingar som i sina spår för med sig inbrott och stölder skapar i sig också allmän oro, framför allt på landsbygden, vilket man också kan utläsa i resultaten av trygghetsmätningen. Dock visar undersökningen att oron för inbrott är betydligt högre än den faktiska utsattheten.

I kommunens mindre tätorter finns en del för boende störande tung genomfartstrafik.

Polisen och kommunen kommer att under 2018 fortsatt ha olika brottsförebyggande insatser för att analysera och förbättra trafikmiljön.

Det trygghetsskapande arbetet kommer genom att de anges som medborgarlöften sätta båda oss aktörer "mer på tå" i avsikt att medborgarna i såväl tätort som på landsbygd ska känna ökad tryggheten i hela Älmhults kommun.

LÖFTET

Älmhults kommun och lokalpolisområde Ljungby avger härmed löfte om gemensamma insatser 2018 för att öka tryggheten i kommunen genom:

  • att anordna en minst gemensam öppen medborgardialog kring trygghet i kommunen i syfte att identifiera av invånarna upplevda problemområden.
  • att öka polisär närvaro och synlighet i såväl tätort som på landsbygd via bil och fotpatrullering samt genom trafikkontroller.
  • att genomföra minst 4 brottsförebyggande insatser/aktiviteter kommunen i syfte att förebygga, uppdaga och lagföra narkotikamissbruk där ungdomar är en prioriterad grupp.
  • att i samverkan mellan polis och kommun med fokus på brottspreventiva åtgärder, också inkludera lokala aktörer från civilsamhället, och tillsammans och långsiktigt verka för att skapa en miljö för ett fortsatt tryggare Älmhult.

 

Älmhults kommun
Eva Ballovaare, Kommunstyrelsens ordförande

Polismyndigheten
Anders Karlsson, Chef lokalpolisområde Ljungby

Till toppen