Älvdalen – medborgarlöften

Utifrån medborgar- och medarbetardialogerna har tre problembilder valts ut för att prioriteras. Dessa är trafik, frånvaro av polis och "busliv"/körning med olika fordon.

I samtliga tre tätorter Idre, Särna och Älvdalen har trafiksituationen upplevts som en stor otrygghet. Aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och "busliv" både i de centrala delarna men även i byarna beskrivs, främst under kvällar och nätter, som ett generellt problem.

Från medborgarna framkommer även tydliga önskemål om brottspreventivt arbete, besök av polisen i skolor och att samverkan med motorburen ungdom ska intensifieras. Önskemål om ökad polisiär närvaro kvälls- och nattetid samt i samhället i övrigt.

Tidsram
Aktiviteterna för detta medborgarlöfte ska påbörjas 1 november och pågår till och med 31 mars 2017.

Polisen och kommunen åtar sig att:

• Polisen ska genomföra hastighets- och nykterhetskontroller.Trafikkontroller leder till att polisen är både synlig och tillgänglig.
• Polis och kommun planerar informationsmöten för ungdomar och föräldrar tillsammans med lokala föreningar med flera.
• Polisen och kommunen ska genom kommunpolis och kommunalråd träffa medborgare vid minst en träff på respektive tätort.
• Kommunen ska aktivt stötta och arbeta tillsammans med motorintresserade ungdomar för att skapa förutsättningar för att deras intresse kan utvecklas under ordnade former.
• Kommunen ska i processen med framtagande av översiktsplan beakta och ta med synpunkter som medborgarna haft i frågan om trafiksäkerhet kring säkrare gång och cykelmiljö.
• Polisen finns synlig och tillgänglig genom polisiär närvaro på lokala poliskontoret i kommunhuset i Älvdalen.

Övriga aktörer     

Kommunen och polisen kommer att samverka med lokala aktörer i genomförandet av informationsmöten under vintern.