Ängelholm - medborgarlöften

Medborgarlöftet för 2020 syftar till att identifiera och prioritera problemområden inom Ängelholms kommun som polis och kommun gemensamt kan arbeta mot. Polis och kommun ska gemensamt och i samverkan arbeta för ett tryggt och säkert Ängelholm för alla.

Detta medborgarlöfte förnyas årligen.

Situationen idag

Ängelholm är en kommun där brottsligheten i sig är generellt låg men där trygghetsmätningen påvisar en ökad upplevd otrygghet och en ökad oro för att utsättas för brott bland kommuninvånarna.

Det här ska vi göra

• Synlighet

Medborgarna ska få en synlig polis. Detta genom polisiär närvaro i problemområden samt genom att polisen ska kommunicera ut genomförda aktiviteter till allmänheten för att synliggöra åtgärder och resultat.

• Trafik

Genomföra trafikkontroller utifrån aktuell problembild samt framförda trafikklagomål. Polisen ska samverka med kommunen kring situationella åtgärder för att om möjligt förebygga och minska risken för att människor skadas i trafiken. Polisen ska återkoppla genomförda åtgärder till allmänheten.

• Trygghet

Polisen ska genom kommunpolisen och i samverkan med kommunen verka för att öka antalet aktiva hushåll/områden i Grannsamverkan i syfte att minska bostadsrelaterad brottslighet och minska oron för att utsättas för inbrott.

• Trygghet/brott mot äldre

Polis och kommun ska genomföra minst en gemensam riktad aktivitet i syfte att minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den upplevda tryggheten.

• Alkohol och tobak

Polisen ska delta i kommunens EST-projekt. Polis och kommun ska genomföra gemensamma tillsynskontroller avseende försäljning av tobak och alkohol.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Önskad effekt är att medborgarna upplever Ängelholm som en trygg och säker kommun.

Ängelholm 2020-06-09

Karim Ottosson                           
Chef lokalpolisområde Ängelholm 

Robin Holmberg
Kommunstyrelsens ordförande