Ängelholm - medborgarlöften

Medborgarlöftet för 2019 syftar till att på ett konkret sätt vikta och prioritera problemområden och brottstrender inom Ängelholms kommun som polis och kommun gemensamt kan arbeta mot.

Polis och kommun ska gemensamt och i samverkan arbeta för ett tryggt och säkert Ängelholm för alla. Detta medborgarlöfte förnyas årligen.

Situationen idag

Ängelholm är en kommun där brottsligheten i sig är generellt låg men där trygghetsmätningen påvisar en ökad upplevd otrygghet och en ökad oro för att utsättas för brott bland kommuninvånarna.

Det här ska vi göra

• Synlighet

Medborgarna ska få en synlig polis. Detta genom polisiär närvaro i problemområden samt genom att polisen ska kommunicera ut genomförda aktiviteter till allmänheten för att synliggöra åtgärder och resultat.

• Trafik

Genomföra trafikkontroller utifrån aktuell problembild samt framförda trafikklagomål. Polisen ska samverka med kommunen kring situationella åtgärder för att om möjligt förebygga och minska risken för att människor skadas i trafiken. Polisen ska återkoppla genomförda åtgärder till allmänheten.

• Trygghet

Polisen ska genom kommunpolisen och i samverkan med kommunen verka för att öka antalet aktiva hushåll/områden i Grannsamverkan i syfte att minska bostadsrelaterad brottslighet och minska oron för att utsättas för inbrott.

• Trygghet/brott mot äldre

Polis och kommun ska genomföra minst en gemensam riktad aktivitet i syfte att minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den upplevda tryggheten.

• Alkohol och tobak

Polis och kommun ska genomföra minst 3 gemensamma tillsyner/kontroller av serveringsställen samt minst 3 gemensamma kontroller av tobaksförsäljningsställen.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Önskad effekt är att medborgarna upplever Ängelholm som en trygg och säker kommun.

Ängelholm 19 juni 2019

Karim Ottosson                           Robin Holmberg
Chef Lokalpolisområde             Ängelholm Kommunstyrelsens ordförande

Till toppen