JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Årjäng

Årjängs kommun och lokalpolisområde Arvika har i sin samverkansöverenskommelse kommit överens om att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och innebär att den lokala lägesbilden skall vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Båda parterna har bildat sig en uppfattning av läget i kommunen genom att ha lyssnat på hur medarbetare beskriver situationen samt medborgardialoger. Dessa har genomförts både genom direkta möten men också genom att allmänheten har fått svara på frågor i enkätform.

Genom att analysera resultaten av dessa dialoger plus att studera tillgänglig statistik så har Årjängs kommun och lokalpolisområde Arvika bildat sig en uppfattning om vad som är viktiga frågor att jobba med, för att göra Årjäng till en ännu tryggare och säkrare kommun.
Med detta som utgångspunkt har vi tillsammans formulerat ett Medborgarlöfte.
Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen gemensamt skall genomföra med målsättningen att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild
En lägesbild har identifierats i kommunen, där det framkommit en känsla av stark oro gällande upplevd otrygghet. Många anledningar till otrygghet har nämnts men åtgärderna som önskas är främst synligare polis. Den upplevda otryggheten ses främst i centrala Årjäng och framförallt under kvällstid. Ur ett statistiskt perspektiv är Årjäng en trygg kommun och inte utmärkande i någon brottskategori. Den upplevda tryggheten måste ökas genom fler åtgärder vid sidan om polisiära ingripanden mot ordningsstörningar och brott.

MEDBORGARLÖFTE 2017
Polisen och kommunen har gemensamt beslutat att i medborgarlöftet inför 2017, fokusera på att öka tryggheten och en synligare polis genom följande aktiviteter: 

SYNLIGARE POLIS
Synligare och mer tillgänglig polis över dygnets timmar genom
• Ökad fotpatrullering i centrumkärnor i syfte att
o möta allmänheten
o öka kontakten med näringsidkare och andra yrkesgrupper
• Fordonskontroller med hög synlighet
o på utvalda platser med utgångspunkt från känd problembild, främst avseende hastighet och nykterhet
o öka antalet fordonsbesiktningar av bristfälliga fordon
• Öppettiderna på polisstationen anpassas för att 
o öka tillgängligheten och servicenivån
• Utredningsverksamheten utvecklas genom att
o målsäganden i ökad utsträckning får återkoppling i sina respektive ärenden

ÖKA TRYGGHETEN
• Kommunen och Polisen ska erbjuda gemensamma informationsinsatser till nyanlända
o Informera om rättigheter och skyldigheter
o Övrig samhällsinformation
• Socialtjänsten/fältassistenter ska i ökad omfattning nattvandra under riskkvällar och arbeta uppsökande och förebyggande bland ungdomar.
• Kommunen och Polisen ska tillsammans medverka vid uppstart av brottsförebyggande Grannsamverkansgrupper
• Kommunen och Polisen ska tillsammans med allmänhet genomföra trygghetsvandringar för att inventera platser som upplevs särskilt otrygga

Årjängs kommun

Till toppen