Årjäng – medborgarlöften

Årjängs kommun och lokalpolisområde Arvika har i sin samverkansöverenskommelse kommit överens om att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att den lokala lägesbilden skall vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Båda parterna har bildat sig en uppfattning av läget i kommunen genom att ha lyssnat på hur medarbetare beskriver situationen.

Genom att studera tillgänglig statistik så har Årjängs kommun och lokalpolisområde Arvika bildat sig en uppfattning om vad som är viktiga frågor att jobba med, för att göra Årjäng till en ännu tryggare och säkrare kommun.
Med detta som utgångspunkt har vi tillsammans formulerat ett Medborgarlöfte.
Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen gemensamt skall genomföra med målsättningen att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild
Ur ett statistiskt perspektiv är Årjäng en trygg kommun och inte utmärkande i någon brottskategori. Den upplevda tryggheten måste ökas genom fler åtgärder vid sidan om polisiära ingripanden mot ordningsstörningar och brott.

Medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunen har gemensamt beslutat att i medborgarlöftet inför 2018, fokusera på att öka tryggheten och en synligare polis genom följande aktiviteter:

Aktiviteter polis

  • Synligare och mer tillgänglig polis över dygnets timmar genom

- Fortsatt fotpatrullering i centrumkärnor i syfte attmöta allmänheten

- öka kontakten med näringsidkare och andra yrkesgrupperNarkotainsatser med inriktning mot ungdomar

  • Fordonskontroller med hög synlighet

- på utvalda platser med utgångspunkt från känd problembild, främst avseende hastighet och nykterhet

- öka antalet fordonsbesiktningar av bristfälliga fordon

Samverkan

  • Kommunen och Polisen ska tillsammans fortsätta att utveckla arbetet med brottsförebyggande Grannsamverkansgrupper

  • Polisen och kommunen ska fokusera och utveckla samarbetet mellan varandra. Detta sker i gemensamma samverkansgrupper. Under året är målsättning att förbättra och effektivisera det brottsförebyggande arbetet.

 

Uppföljning

Resultaten av aktiviteterna skall följas upp i ledningsgruppen för samverkan.

Medborgarlöftet börjar gälla den dagen det skrivs på till dess att ett nytt medborgarlöfte tecknas.