Arvika – medborgarlöften

Arvika kommun tillsammans med Lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften. Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger, utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild

I Arvika kommun har följande lägesbild identifierats: narkotika, trafikproblematik (såsom RV 61 och bristande hänsynstagande av cyklister). Ytterligare önskemål är mer synlig polis. Narkotikaproblemen har även beröringspunkter med andra områden som inbrott och trafikbrott.

Medborgarlöfte 2018

 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer fortsätta att arbeta för att minska risken för unga att hamna i drogberoende

 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer fortsätta att arbeta med sin ökade synlighet

 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer att arbeta vidare med trafikmiljön i Arvikas centrala delar

Aktiviteter

Unga och missbruk

Gemensamma aktiviteter:

 • Narkotikainformation till föräldrar

 • Fortsatt arbete i etablerade former för samverkan mellan polis, skola och socialtjänst.

 • Insatser planeras utifrån den lägesbild som identifieras av polisen tillsammans med ledningsgruppen för lärande och stöd, sett till missbruk, innehav och försäljning

Kommunens aktiviter:

 • Socialtjänsten arbetar ute vid särskilda tillfällen

Polisiära aktiviteter:

 • Narkotikarelaterade insatser riktat mot ungdomar

Förväntad effekt:

Färre ungdomar som inleder missbruk (lång sikt)

Synlighet

Kommunala aktiviteter:

 • Kommunen är synlig vid flera tillfällen under året.

Polisiär aktivitet:

 • Fotpatrullering och fasta kontroller med uniformerad polis på utvalda platser och tidpunkter så som centrala Arvika, bostadsområden och kransorter

Förväntad effekt:

Medborgare upplever en ökad trygghetskänsla genom att polisen och kommunen fortsätter att arbeta med sin synlig- och tillgänglighet.

Trafikmiljö

Gemensam aktivitet:

 • Polisen tillsammans med Arvika kommun kommer att genomföra en trygghetsvandring med fokus på trafikmiljön i Arvikas centrala delar. Vandringen syftar till att se på möjligheter att harmonisera trafikmiljön och förbättra utemiljön.

Förväntad effekt:

Förbättrad utemiljö och minskad risk för olyckor som kan drabba oskyddade trafikanter.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. För att möjliggöra uppföljningen av aktiviter kommer en aktivitetsplan att knytas till arbetet. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenheter från berörd personal.

Kommunikation om resultat sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den 1 januari 2018 och gäller till dess att ett nytt medborgarlöfte tecknas.