Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Åsele

Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Gemensam lägesbild

Samverkan mellan polis och kommun är en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är den lokala lägesbilden, där medborgarnas och medarbetarnas kunskap tas tillvara, som skall utgöra grund för prioriteringar av verksamheten.

Den gemensamma lägesbilden och orsaksanalys identifierade trygghet och ökad synlighet av polis som ett av de områdena som polis och kommun ska prioritera i Åsele kommun. Lägesbilden har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialog samt underlag från polisens underrättelseverksamhet.

Medborgarlöfte 2017

  • Polisen lovar att genomföra minst 4 riktade trafikinsatser i Åsele under året. Fokus ska ligga på buskörning, hastighet och kontroll av rattonykterhet.
  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen och externa aktörer genomföra utbildningar och informationsträffar rörande trafik till olika målgrupper i samhället.
  • Polisen lovar att besöka skolorna i kommunen minst 2 gånger/år under ordinarie läsår i kontaktskapande syfte.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans genomföra informationsinsatser till lärare och personal som arbetar med ungdomar. Fokus ska ligga på drogtecken och symtom samt konflikthantering.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Effekterna med det lokala medborgarlöftet i Åsele kommun förväntas öka medborgarnas upplevda trygghet, öka förtroendet för polisen samt förbättra trafiksituationen.

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i den befintliga samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Åsele kommun.

Ansvar för de olika aktiviteterna finns i den gemensamma genomförandeplanen. Medborgarlöftet är en process som ständigt är pågående och ska årligen revideras utifrån den lokala problembilden i kommunen, i nära samråd med medborgarna.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan ta del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, samt medborgarlöftet på kommunens hemsida respektive polisens hemsida.

Till toppen