Berg – medborgarlöften

Polisen och Bergs kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning, gjord av kommun och polis, som sammanställts i en gemensam lägesbild för Bergs kommun.

Lägesbilden beskriver den lokala problembilden i kommunen och har tagits fram genom underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som polisen och kommunen besitter samt brottsstatistik.

Utifrån lägesbilden har följande fokusområden prioriterats att samverka kring: trafiksäkerhet, ANDT-arbete kopplat till ungdomar och unga vuxna och integrationsarbete.

Följande löften har valts för 2019-2020:

Det här ska vi göra

Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet, på väg och i terräng, i Bergs kommun. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen genomför trafikkontroller på väg och i terräng på strategiska platser. Hastighet, beteende och nykterhet prioriteras liksom extra trafikövervakning under vintersäsong i de orter som då har ökad trafikintensitet. Polisens nationella trafiksäkerhetsveckor är en del av detta arbete. 
 • Kommunen undersöker möjliga lösningar som kan bidra till en tryggare trafikmiljö genom att försöka påverka i frågor om hastighetsövervakning.
 • Polis och kommun samverkar kring information till allmänheten om trafikregler och trafiksäkerhet och söker även samverkan med externa aktörer i dessa frågor.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak. Detta gör vi genom att:

 • Polisen lovar att besöka alla åttondeklasser i kommunen för att genomföra konsekvensföreläsningar med anledning av stundande straffmyndighet samt samtala om ANDT frågor.
 • Polisen fortsätter att genomföra spontana besök i skolor/fritidsgårdar i syfte att skapa goda relationer med ungdomarna.
 • Polisen lovar att, om möjligt, medverka vid möten med föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar för att nå ut med relevant information för ökad kunskap.
 • Polisen lovar att prioritera bearbetning av tips som har koppling till ungdomar/unga vuxna – droger.
 • Bergs kommun lovar att anordna drogfria ungdomsarrangemang samt fortsätta arbeta för att finna långsiktiga lösningar för fritidsgårdsverksamheten i kommunen för att kunna erbjuda unga en meningsfull fritid.
 • Bergs kommun lovar att erbjuda alla ungdomar från årskurs åtta till gymnasiet årskurs två, tre veckors feriepraktik under sommarlovet.
 • Bergs kommun lovar att utveckla ANDT-arbetet i kommunen särskilt gällande alkohol, narkotika och tobak och riktat mot ungdomar och unga vuxna.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Bergs kommun. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen lovar att besöka olika invandrargrupper för att skapa goda relationer och nå ut med information.
 • Bergs kommun lovar att söka förbättringsområden för informationsdelning.
 • Polisen och kommunen lovar att samverka kring utveckling av lämplig information till invandrare i kommunen. 

Polisen och kommunen lovar att fortlöpande förbättra nuvarande samverkan samt söka nya samarbetsområden.

Följ med i hur det går

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se samt www.berg.se. Medborgarlöftet följs upp i december 2019.