Bjurholm – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Bjurholms kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Bjurholms kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2019-2020

  • Bjurholms kommun och polisen lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Bjurholms kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.
  • Polisen lovar att i Bjurholms kommun, utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet, genomföra minst en särskild trafikontroll i månaden i snitt över året. Kontrollerna riktas mot drog- och rattfylleri samt hastighetöverträdelser men också mot buskörning och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen lovar att agera och informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst gällande skyddsutrustning, reflexer och belysning.
  • Polisen lovar att i hög utsträckning arbeta underrättelsebaserat med inriktning mot narkotika. Att under året finna och lagföra personer, yngre än 25 år, som inte tidigare varit kända för polisen i narkotikasammanhang.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Bjurholms kommun.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor per år för drogfria arrangemang riktade till ungdomar. Föreningar och liknande organisationer kan ansöka om bidrag för att genomföra arrangemangen.

Digital medborgardialog

Fram till och med den 1 november genomförs en digital medborgardialog om trygghet i Bjurholms kommun. Dialogen ska bidra till den lägesbild som ligger till grund för polisens och kommunens samverkan, gemensamma prioriteringar och medborgarlöften.