Bjuv – medborgarlöften

Polisen och Bjuvs kommun samverkar i syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet har funktionen Lokala Brås handlingsplan. Löftet är en del i det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen med stöd från bland annat trygghetsmätningen och kunskap om kommunen. Det fokusområde som under 2019 är prioriterat är narkotikan (försäljning och bruk) och trafiksituationen i Ekeby. Vidare ska myndighetssamverkan utvecklas i syfte att kunna möta de behov av åtgärder som finns i kommunen gällande tex. vanvårdade fastigheter och nedskräpning.

Generellt sett är Bjuvs kommun en trygg och säker plats att bo och vistas i. I trygghetsmätningen för 2018 ligger utsattheten för brott på en fortsatt låg nivå. Som exempel kan nämnas att antalet bostadsinbrott 2018 låg på historiskt låga siffror: 2018: 18 st, 2017: 36 st, 2016: 53 st och 2015: 53 st. Källa RAR.

Buskörning med olika typer av fordon ger dock upphov till otrygghet, likaså finns en upplevd otrygghet i att vistas ute sena kvällar och i att åka tåg eller buss.

Problemindex för kommunen ligger kvar på en fortsatt relativt hög nivå även om siffran blivit lägre, från 2.53 2017 till 2.46 2018.

Medborgarlöftets period

Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommun kommer att sträcka sig över perioden 2019-01-01—2019-12-31. Medborgarlöftet är ett levande dokument och kan komma att förändras om omständigheterna så kräver.

Problembild narkotika

Bjuvs kommun ligger sedan ett par år tillbaka en förhöjd nivå gällande försäljning och bruk av narkotika. Under 2018 har problematiken för tillfället varit på en lägre nivå. Närliggande kommuner har märkt av en ökning gällande både försäljning och bruk av narkotika. Närheten mellan kommunerna och ungdomarnas rörlighet mellan närliggande orter gör att Bjuvs kommun inte kan bortse från företeelsen. Narkotikabruk skapar otrygghet för människor i kommunen och kostnaderna för samhället är stora. Ökad tillgång och låga priser leder till att fler unga riskerar hamna i missbruk, i kriminalitet. Att vi tidigt kan fånga upp individer som riskerar att hamna i narkotikamissbruk gynnar både individerna och kommunen.

Bjuvs kommun kommer att arbeta med narkotikafrågor enligt nedan:

• Skola och socialtjänst ska tillsammans förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
• ”Handlingsplan och policy mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för grundskolan i Bjuvs kommun” är gemensam grund och stöd för arbetet.
• Insatser ska göras på primär nivå (generella förebyggande), sekundär nivå (riktade mot särskild riskgrupp) och tertiär nivå (individ).
• Informationskvällar för vårdnadshavare till elever rörande alkohol, narkotika, droger och tobak.
• Samverka med polisen i arbetet mot narkotikan.
• Samordna kommunens verksamheter för att skapa en så trygg kommun som möjligt med idag befintliga resurser.
• Anordna nätverksträffar för varaktiga kontakter mellan kommunernas verksamheter och det lokala civilsamhället. Syfte att skapa utrymme för föreningar och personer att utveckla nya samarbeten, så frön till gemensamma satsningar som gynnar kommunens unga.

Lokalpolisområde Klippan kommer att arbeta med narkotikafrågor enligt nedan:

• Arbete med ungdomar och narkotika med fokus på nyupptäckta brukare.
• Störa försäljningsledet i största möjliga mån för att begränsa tillgången på narkotika.
• Föreläsningar för högstadieelever, föräldrar och skolpersonal gällande droger, missbruk och dess konsekvenser.
• Utföra skolinsatser i samverkan med skolorna för att upprätthålla skolornas drogpolicy om en drogfri skolmiljö.
• Arbeta kontinuerligt för en ökad kontakt med kommunen, socialförvaltningen, skolpersonal och andra nyckelfunktioner.

Problembild trafiksituationen Ekeby

Polisens trygghetsmätning för 2018 gav i ett lokalt och nationellt perspektiv ett mycket högt problemindex gällande bilar som kör för fort och buskörning med moped och motorcykel.

Bjuvs kommun kommer att arbeta med trafiksituationen i kommunen enligt nedan:

• Inkomna synpunkter hanteras enligt rutiner med felanmälan. Tjänsteman med korrekt kunskap gör en bedömning om eventuell åtgärd eller kontakt med relevant samarbetspartner.
• Kommunen förstärker organisationen med en trafikingenjör.
• Kommunen har från och med 2019 ett digitalt planeringsverktyg för asfaltering. Detta ger i full drift möjlighet till en neutral, professionell prioritering för åtgärder.
• Kommunen ska vara öppen för möjliga förbättringar i trafiksituationen i samband med projekt gällande tex. nyanläggningar och byggnationer.

Lokalpolisområde Klippan kommer att arbeta med trafiksituationen enligt nedan:

• Arbeta för att vid ett antal tillfällen under året placera mobil hastighetsövervakning, ATK, på relevanta vägsträckor.
• Utföra trafikkontroller.
• Samverka med kommunen gällande trafikfrågor.

Problembild vanvårdande fastigheter

I kommunen finns ett antal fastigheter där bristande underhåll av byggnad och tomt ger ett icke tillfredsställande utseende. En vanvårdad fastighet kan skapa känslan av otrygghet och bidra till ytterligare förfall och misskötsel i närområdet. Med målet att Bjuvs kommun ska vara en attraktiv kommun för människor att bo, driva verksamhet och arbeta i, är det ett område att prioritera.

Bjuvs kommun kommer att arbeta med vanvårdande fastigheter enligt nedan:

• Sammankalla och delta i samverkansgrupp gällande vanvårdade fastigheter. Gruppen består av representanter från plan- och byggavdelningen, Söderåsens miljöförbund, Räddningstjänsten, trygghetssamordnare och polis.
• Felanmälningar avseende nedskräpning ska av tekniska avdelningen hanteras enligt utarbetad rutin.

Lokalpolisområde Klippan kommer att arbeta med vanvårdande fastigheter enligt nedan:

• Delta i ovan nämnda samverkansgrupp gällande vanvårdade fastigheter.

I övrigt ska:

• Kommunen vidare arbeta med de synpunkter som inkommer som är relevant för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
• Polisen i lokalpolisområde Klippan kommer vidare att öka fokus på de klagomål som kommer in avseende olika typer av trafikstörningar.

Anders Isgren
Lokalpolisområdeschef
LPO Klippan

Anders Månsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bjuvs kommun

Till toppen