Boden – medborgarlöften

Lokalpolisområde Luleå/ Boden och Boden kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Situationen idag

Den gemensamma lägesbilden har tagits fram tillsammans med representanter från polisen och kommunen. Underlaget har inkluderat aktuell brottsutveckling, underrättelser, SCB medborgarenkät, öppna jämförelser trygghet och säkerhet, skolbarns hälsa och levnadsvanor, medarbetar- och medborgardialog som visar att;

Generellt är Boden en trygg plats att bo och vistas i.

För en fortsatt positiv utveckling behöver polisen och kommunen genomföra gemensamma insatser med barn/unga/unga vuxna samt stärka/medvetandegöra föräldrar. Polisens synlighet/närvaro behöver öka.

Det här ska vi göra:

  • Kommunen och polisen ska tillsammans genomföra minst två sociala samverkansträffar riktade till föräldrar.
  • Kommunen kommer att genomföra mins två trygghetsvandringar. Polisen ska delta.
  • Kommunen och polisen kommer att genomföra information kring alkohol/tobak, föräldrastöd, nätkränkning och skadegörelse till elever och föräldrar i årskurs 6 och
    årskurs 8.
  • Polisen ska genomföra minst 30 trafikkontroller i kommunens byar.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

De effekter som förväntas uppnås är lägre användande av droger. Starka och medvetna föräldrar. En ökad trygghet i kommunen. En ökad polisiär synlighet/närvaro utanför tätorten.