Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Bollebygd

Polisen och Bollebygds kommun arbetar tillsammans med fokus på att förebygga droganvändande bland ungdomar. Det är vårt löfte under 2018 till dig som bor och arbetar i Bollebygd.

Under hösten 2017 genomförde polisen tillsammans med Bollebygds kommun en medborgardialog i form av en webbaserad enkät till ett antal så kallade fokusgrupper. Resultatet visade att medborgarna i Bollebygds kommun känner oro över de unga kommuninvånarnas inställning till droger.

Enligt CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) uppger fyra procent av ungdomarna i årskurs nio och 13 procent av ungdomarna i årskurs två på gymnasiet att man någon gång har provat narkotika. Genomsnittet är lägre i Bollebygds kommun jämfört med andra kommuner i Västra Götaland.

För att öka medvetenheten kring droger och missbruk hos nyckelpersoner som möter unga kommuninvånare samt att förebygga och förhindra att kommuninvånare testar och fastnar i ett drogmissbruk, lovar vi att under 2018: 

Åtgärder polisen

 • Genomföra regelbundna spontanbesök på Krafthuset och i skolan. Utöver dessa ska polisen vid minst fyra planerade tillfällen besöka högstadiet och/eller Krafthuset i syfte att öka delaktigheten i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Vid dessa tillfällen har kommunen möjlighet att planera besöken och lämna önskemål om särskilda teman eller aktiviteter.
 • Delta i en utbildningsinsats om cannabis riktad till kommunanställda, som Borås stad anordnar.
 • Vara delaktig i arbetet gällande skolavslutningen på vårterminen
 • Erbjuda en kompetenshöjande insats gällande strategisk stadsplanering utifrån ett brottsförebyggande perspektiv och utifrån föreläsningen delta i en dialog kring gemensamma trygghetsskapande åtgärder gällande de otrygga miljöer som pekats ut i medborgardialogen.
 • Genomföra en i förväg planerad narkotikainsats i syfte att begränsa tillgängligheten.

Åtgärder Bollebygds kommun

 • Delta i en utbildningsinsats om cannabis riktad till kommunanställda, som Borås stad anordnar.
 • Delta i en kompetenshöjande insats gällande strategisk stadsplanering utifrån ett brottsförebyggande perspektiv som polisen anordnar och utifrån föreläsningen och i dialog med polisen genomföra trygghetsskapande åtgärder gällande de otrygga miljöer som pekats ut i medborgardialogen.
 • Kommunen medverkar vid polisens fyra planerade besök på Krafthuset och/eller i skolan. Vid dessa tillfällen har kommunen möjlighet att planera besöken och lämna önskemål om särskilda teman eller aktiviteter.
 • Kommunen erbjuder drogfria alternativ vid skolavslutningen, ungdomsgården och via samararbete med föreningar.
 • Drogförebyggande insatser i skolan: Preventivt elevprogram (PEP) om tobak i årskurs 6. Sprida ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)aktiviteter i årskurs 7,8,9
 • Föräldrastöd: kommunen erbjuder kurser i aktivt föräldraskap. Förbättrad tillgänglighet i form av en kontaktruta på hemsidan för oroliga föräldrar, tre fria samtal inom socialtjänsten.
 • Alkohol- och tobakstillsyn. Kommunen kontrollerar att regler för försäljning av alkohol och tobak efterföljs.
 • Samarbete med Länsstyrelsen genom kampanjerna stoppa langningen och hej-då alkoholskador.

Det tidigare löftet för 2017

Under 2017 lovade polisen och Bollebygds kommun i medborgarlöftet att särskilt fokusera på trafiksäkerhet. Polisen har arbetat aktivt och genomfört de aktiviteter som utlovades. Trafiken är dock en fortsatt källa till upplevd otrygghet i Bollebygds kommun.

Problemet är inte unikt för Bollebygds kommun utan syns som ett generellt problem på nationell nivå, enligt den nationella trygghetsundersökningen som genomfördes 2017.

Ett fortsatt långsiktigt arbete gällande trafiksäkerhet och en närmare samverkan mellan polis och kommun är nödvändigt för att motverka problembilden. Samarbetet mellan kommunen och polisen i trafiksäkerhetsfrågor kan utvecklas.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Bollebygd? 

Välkommen att höra av dig till:
Karin Mårdh Stavåsen
Kommunpolis

Till toppen