Borås – medborgarlöften

Under 2018-2019 har Polisen, Borås Stad och AB Bostäder i Borås haft ett särskilt fokus på de särskilt utsatta områdena i Borås, Hässleholmen och Hulta samt Norrby. Här redovisar vi utfallet av arbetet med medborgarlöftet.

Otrygga och brottsutsatta platser

Tillsammans har vi haft stort fokus på otrygga och särskilt brottsutsatta platser under perioden. Polisen har ökat sin närvaro genom patrullering och gemensamma situationella brottsförebyggande åtgärder har genomförts, som exempelvis förbättrad belysning, väghinder, låsanordning, grannsamverkan etc. Polisen, Borås Stad och AB Bostäder i Borås har kontinuerligt planerat och genomfört insatser gällande otrygga miljöer genom metoden EST (Effektiv Samverkan för Trygghet). Metoden integrerar det händelsestyrda polisarbetet med långsiktigt brottsförebyggande arbete. Inrapportering från verksamheterna visar bland annat att otryggheten radikalt minskat på en av de mest utsatta platserna på Hässleholmen.

Intensifierat arbete mot organiserad brottslighet och de tongivande kriminella aktörerna på områdena

Polisen har genomfört åtta planerade insatser med inriktning mot organiserad brottslighet och de kriminella nätverk som verkar på områdena. Vidare har arbetet mot den öppna droghandeln på områdena varit en framgång. Boende i områdena har också i högre grad tagit kontakt med polisen för att lämna tips eller information.

Informationstillfällen till medborgarna

Polisen, Borås Stad och AB Bostäder i Borås har genomfört åtta medborgarmöten på Hässleholmen, Hulta och Norrby under perioden. Temat vid mötena har genomgående handlat om trygghet med fokus på dialog. Det är glädjande att antalet besökare ökar vid varje möte. Vi känner att det finns ett stort intresse och engagemang hos de boende på områdena. Polisen har även under perioden fortsatt med dörrknackning i trygghetsskapande syfte tillsammans med polisens volontärer. Metoden är en framgångsfaktor för att öka tilliten och förtroendet för rättsväsendet.

Grannsamverkan i flerfamiljshus

Grannsamverkan i flerfamiljshus finns i en del fastigheter på Hässleholmen och Bodaområdet. Vi har bjudit in till gemensamma träffar under perioden och även träffat boende på plats för att lämna information. Vad gäller Norrby har grannsamverkansmodellen presenterats vid medborgarmöten och målsättningen är att skapa grupper för grannsamverkan under år 2019 -2020.

För information angående medborgarlöftet kontakta:
Kommunpolisen Anders Cronehag, Lokalpolisområde Borås, tfn 010- 56 58 653