Dals-Ed – medborgarlöften

Inför 2020 har Polisen och Dals-Eds kommun tillsammans utsett två områden för samverkansinsatser: ökad trafiksäkerhet och stöldförebyggande åtgärder.

Situationen idag

Kommunen och polisen har gemensamt tagit fram en problembild för hela Dals-Eds kommun. De områden där det förekommer flest brott enligt brottsstatistiken är trafiksäkerhet, stölder/inbrott och skadegörelse. Även utifrån dialog med medarbetare inom Polisen och kommunen, samt kommuninvånarna finns önskemål att fokusera på dessa områden.

Utifrån problembilden har orsaksanalyser gjorts, som ligger till grund för en aktivitetsplan. Detta medborgarlöfte handlar om konkret vad vi ska jobba med för att förbättra situationen kring utsedda fokusområden.

Det här ska vi göra

Övergripande

En ny organisering för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Dals-Eds kommun har skapats. Under 2020 ska arbete fortsättningsvis göras för att implementera organisation och metod för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan med polisen.

Trafiksäkerhetsarbete

Polisen och kommunen ska arbeta brottsförebyggande med trafikrelaterade frågor såsom ökade trafikkontroller samt förebyggande åtgärder i den fysiska trafikmiljön.

Vi planerar att:

  • Arbeta för en starkare samverkan inom och utom kommunen i syfte att ha en förbättrad och kontinuerlig lägesbild i kopplat till brott och otrygghet.
  • Fortsätta att se över några av utpekade platser/områden tillsammans där vi gör mätningar, ser på risker och jobbar med olika åtgärder. Hagaskolan/Stubbekasvägen kommer att stå i fokus i första hand, men det finns även flera andra områden utpekade som vi avser att jobba vidare med.
  • Fortsätta att se över platser och öka kontrollen där klagomål om buskörning har rapporterats.
  • Fortsätta med hastighets-, bältes- och nykterhetskontroller från polisens sida. Kommunen är delaktiga i att förse Polisen med lämpliga kontrollplatser.

Stöldförebyggande åtgärder

Polisen och kommunen ska gemensamt bedriva stöldförebyggande åtgärder genom att:

  • Fortsätta jobba med Grannsamverkansmetoden - utöka/stärka arbetet ytterligare och starta nya grannsamverkansområden.
  • Fortsätta att Informera om/motivera medborgarna till användande av DNA-märkning, t.ex. genom info till grannsamverkansområden, föreningar och företagare. Kommunen kommer att satsa på DNA-märkning i sina verksamheter.
  • Fortsätta göra en översyn över otrygga platser inom Fokus verksamhetsområde, t.ex. på/kring förskolor och skolor, samt åtgärda dessa.
  • Genomföra en översyn av otrygga platser i samhället kopplat till kriminalitet vid och kring näringslivet.

Följ med hur det går!

De aktiviteter och resultatet av det arbete som bedrivs inom respektive område sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen i augusti varje år

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Dals-Ed är du välkommen att höra av dig till:

Jack Lennartsson, kommunpolis
Telefon: 114 14