Dals-Ed – medborgarlöften

Under 2019 Har Polisen och Dals-Eds kommun tillsamman utsett två områden för samverkansinsatser: ökad trafiksäkerhet och stöldförebyggande åtgärder.

Situationen idag

Kommunen och polisen har gemensamt tagit fram en problembild för hela Dals-Eds kommun. De områden där det förekommer flest brott enligt brottsstatistiken är trafiksäkerhet och stölder/inbrott. Även utifrån dialog med medarbetare inom Polisen och kommunen, samt kommuninvånarna finns önskemål att fokusera på dessa områden.

Utifrån problembilden har orsaksanalyser gjorts, som ligger till grund för en aktivitetsplan. Detta medborgarlöfte handlar om konkret vad vi ska jobba med för att förbättra situationen kring utsedda fokusområden.

Det här ska vi göra

Övergripande
En ny organisering för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Dals-Ed har skapats. Under året ska medborgarna informeras om hur arbetet är organiserat och hur arbetsprocessen kring temat ser ut.

Trafiksäkerhetsarbete
Polisen och kommunen ska arbeta brottsförebyggande med trafikrelaterade frågor såsom ökade trafikkontroller samt förebyggande åtgärder i den fysiska trafikmiljön.
Vi planerar att:

  • Se över några av utpekade platser/områden tillsammans där vi gör mätningar, ser på risker och jobbar med olika åtgärder. Hagaskolan/Stubbekasvägen kommer att stå i fokus i första hand, men det finns även flera andra områden utpekade som vi avser att jobba vidare med.
  • Tillsammans se över platser och öka kontrollen där klagomål om buskörning har rapporterats.
  • Hastighets-, bältes- och nykterhetskontrollerkontroller från polisens sida. Kommunen är delaktiga i att förse Polisen med lämpliga kontrollplatser.

Stöldförebyggande åtgärder

Polisen och kommunen ska gemensamt bedriva stöldförebyggande åtgärder genom att:

  • Fortsätta jobba med Grannsamverkansmetoden – utöka/stärka arbetet ytterligare och starta nya grannsamverkansområden.
  • Informera om/motivera medborgarna till användande av DNA-märkning, t.ex genom info till grannsamverkansområden, föreningar och företagare. Kommunen kommer att satsa på DNA-märkning i sina verksamheter.
  • Göra en översyn över otrygga platser inom Fokus verksamhetsområde, t.ex på/kring förskolor och skolor, samt åtgärda dessa.

Följ med i hur det går!

De aktiviteter och resultatet av det arbete som bedrivs inom respektive område sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen i augusti varje år.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Dals-Ed är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johansson, kommunpolis
Telefon: 010-565 24 40

Till toppen