Danderyd – medborgarlöften

Medborgarlöftena gäller 2019-2020 och utgår från en lägesanalys. I analysen för Danderyds kommun framkom bland annat att det fanns önskemål om en synligare polis samt att man önskade trygghetsåtgärder vid de tre platser som i högre grad upplevs otrygga.

Våra medborgarlöften till dig som bor i Danderyds kommun är:

 • Polisen ska vara mer synlig på platser som upplevs som otrygga.
 • Dessa platser kommer även att ronderas av kommunens väktare en gång varje dygn.
 • Danderyds kommun och polisen ska i samverkan arrangera trygghetsvandringar.

Situationen idag

Följande platser upplevs otrygga:

 • Området kring Danderyd sjukhus inklusive bussterminalen.
 • Tunnlar från Danderyds sjukhus till Vendevägen 90, inklusive parkeringen.
  (I folkmun kallad Hortusparkeringen).
 • Mörby Centrum med omgivningar.

Förutom det arbetet med de upplevt otrygga platserna som nämnts ovan samarbetar polis och kommun även för att åtgärda andra problem som framkommit i lägesanalysen. Till exempel att minska förekomst av alkohol, narkotika och tobak bland unga samt motverka bostads- och bilinbrott.

Det här ska vi göra

 • Polisen ska vara mer synlig på platser som upplevs otrygga.
 • Dessa platser kommer även att ronderas av kommunuens väktare en gång per dygn.
 • Danderyd kommun ska tillsammans med Polisen arrangera en trygghetsvandring per år. (2019 och 2020).

Förutom det arbete som nämnts ovan samarbetar polis och kommun även för att åtgärda andra problem som framkom i lägesbilden. Det omfattar arbete för att minska förekomst av alkohol, narkotika och tobak bland unga samt motverka bostads-, och bilinbrott.

Bakgrund - Medborgarlöfte och lokal samverkan

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Löftena syftar till att skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att polis och kommun involverar samhället och medborgarna i arbetet.