Eda – medborgarlöften

Eda kommun tillsammans med lokalpolisområde Arvika har i den gemensamma samverkansöverenskommelsen beslutat att arbeta med Medborgarlöften.

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrmodell och innebär att kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som sedan formas till löften. Det är den lokala lägesbilden som är utgångspunkt för polisens lokala mål och grunden till aktuella medborgarlöften.

Lägesbilden tas fram genom att båda parter utför medarbetar- samt medborgardialoger, utöver dialogerna läggs befintlig statistik som tillsammans skapar den aktuella lägesbilden.

Syftet med medborgarlöften är att genom ökad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild

Inför 2018 har ingen ny medborgardialog genomförts, utan det tidigare materialet som samlades in för 2017 har använts. I Eda kommun har följande lägesbild identifierats: narkotika och alkoholproblematik anges av 28 % av de som deltagit in dialogerna, därefter trafikproblem (19 %) med höga hastigheter, rattfylleri och störande musik.

Medborgarlöfte 2018

Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att samordna det förbyggande arbetet utifrån den regionala ANDT-strategin med följande fokusområden:

 • minska risken för unga att hamna i missbruk
 • arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken

Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att arbeta för en bättre trafik- och levnadsmiljö.

Unga och missbruk

Gemensamma aktiviteter:

 • Fördjupa samarbetet mellan socialtjänsten och polis gällande ungdomar.
 • Narkotikainformation till skolpersonal samt föräldrar i samband med skolstart.
 • Fortsatt engagemang från samtliga parter i gruppen "Edas ansvar".
 • Starta upp ett mötesforum för tjänstemän som arbetar direkt mot ungdomar, i vilket ungdomars trender i nutid diskuteras.
 • Fortsatt engagemang i Gränsmöte (norskt polis, svensk polis, personal från skolan och soc både i Sverige och Norge).

Polisiära aktiviteter:

 • Större, riktade insatser mot yngre narkotikamissbrukare samt ungdomar som riskerar att hamna i missbruk.

Kommunala aktiviteter:

 • Fortsatt arbete inom programmet effekt.
 • Eda kommun arbetar ute vid särskilda tillfällen.

Förväntad effekt

Färre unga som inleder missbruk (lång sikt).

Alkohol och droger i trafiken

Gemensamma aktiviteter:

 • Information till skolpersonal och föräldrar

Polisiära aktiviteter:

 • Polisen ska arbeta aktivt utifrån de tips som inkommer gällande drog- och alkoholrattfylleri samt arbeta med fasta kontroller

Kommunens aktiviteter:

 • Information till elever.

Förväntad effekt

Minskning av antalet påverkade i trafiken.

Trafikmiljö

Gemensam aktivitet:

 • Polisen tillsammans med Eda kommun kommer att arbeta för att nu gällande lagstiftning inom trafikområdet anpassas till att bättre harmonisera med nutidens förhållanden.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas. För att möjliggöra uppföljningen av aktiviter kommer en aktivitetsplan att knytas till arbetet. Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik samt erfarenheter från berörd personal.

Kommunikation om resultat sker via lokalmedia, kommunen hemsida och sociala media. Hur arbetet kommuniceras bestäms i framtagen kommunikationsplan.

Medborgarlöftet börjar gälla den 1 januari 2018 och gäller fram till dess att nytt löfte tecknas.