Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte i Ekerö

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten..

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottsstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Utifrån lägesbilderna görs bedömningen att det våra medborgare inom hela Lokalpolisområde Vällingby främst tycker polisen ska prioritera är trygghetsskapande arbete genom ökad synlighet/ökad polisiär närvaro.

Vad avser Ekerö görs bedömningen att polisen i första hand bör prioritera trafiksäkerhetsfrågor. De flesta medborgare upplever Ekerö som en trygg plats att bo och arbeta i, men upplever trafiksituationen som problematisk. Ökad polisiär närvaro och synlighet i trafiken efterfrågas av medborgarna.  

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Vällingby ska arbeta för att öka tryggheten inom Ekerö kommun genom att:

  • Öka den polisiära närvaron på Ekerö genom trafikkontroller och andra polisiära insatser på de platser där trafikbrott är mest frekvent förekommande.
  • Polisen kommer följa brottsutvecklingen i kommunen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Åtgärderna kan vara rent polisiära men det kan också handla om att involvera polisens samverkanspartners eller öka informationen till exempelvis grannsamverkansföreningar. 

Uppföljning

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida, lokalpolisområdets facebook samt genom fortsatta dialoger med medborgare. 

Till toppen