Ekerö – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och verksamhetsplanering.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Situationen idag

Lokalpolisområde Vällingby har tagit fram en lokal lägesbild för vart och ett av ansvarsområdena Hässelby-Vällingby, Bromma och Ekerö. Underlag till lägesbilden är i huvudsak brottsstatistik, trygghetsmätningar samt dialoger med medborgare, samverkanspartners och medarbetare.

Den gemensamma lokala lägesbild som Lokalpolisområde Vällingby och Ekerö kommun tillsammans har tagit fram visar att det finns trafik-, samt ungdomsproblematik som parterna vill samverka kring. Medborgarna känner också en viss otrygghet gällande inbrott. Dock är Ekerö kommun i hög grad förskonad från den typen av brott.

Det här ska vi göra

Lokalpolisområde Vällingby ska arbeta för att öka tryggheten inom Ekerö kommun genom att:

  • Kontinuerligt följa brottsutvecklingen i kommunen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser för att bibehålla tryggheten och förebygga ungdomsbrottslighet. Dels genom ökad polisiär synlighet och ökad vuxennärvaro ute kvällar och helger.
  • Delta i de operativa och strategiska möten samt i de insatser som löpande sker i samverkan mellan kommun och polis i trygghetsfrågor rörande den offentliga miljön såsom skadegörelse och våld, ungdomar, narkotika och trafiksäkerhet.
  • Identifiera unga narkotikamissbrukare och säljare. Prioritera dessa utredningar polisiärt och socialt.
  • Delta i "6-års dagarna" som kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer ordnar varje höst i syfte att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.
  • I samverkan arrangera en trygghetsundersökning samt en ungdomstrygghetsvandring under 2019.
  • Delta i det högstadieförberedande mötet med årskurs 6. I syfte att informera om kommunens och polisens arbete och samverkan kring ungdomar.

Förväntad effekt

Syftet med dessa medborgarlöften är att tillgodose medborgarnas önskemål kopplat till lägesbilden i kommunen. Genom ovan beskrivna åtgärder på Ekerö kommun förväntas känslan av trygghet öka och rekryteringen av unga till missbruk och kriminalitet minska.

Uppföljning

Arbetet kommer följas upp och sedan kommuniceras till medborgarna via bl a kommunens hemsida, lokalpolisområdets sociala medier samt genom fortsatta dialoger med medborgare.

Till toppen