Ekerö – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare.

Syftet är att effektivisera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bland annat genom att i större utsträckning än tidigare väga in medborgarnas perspektiv i samband med prioritering av verksamheten.

Situationen idag

Lokala medborgarlöften utgår ifrån genomförda medborgardialoger, medarbetardialoger, samverkansdialoger samt brottsstatistik som tillsammans utgör en gemensamt identifierad lokal lägesbild för kommunen. Medborgarlöftets syfte är att mot medborgarna kommunicera vad polisen och kommunen gör, inom ramen för sin samverkan.

Den gemensamma lokala lägesbild som Lokalpolisområdet Vällingby och Ekerö Kommun tillsammans tagit fram, visar att det finns trafik- samt ungdomsproblematik som kommun och polis vill samverka kring. Rent statistiskt är Ekerö kommun en av de säkraste platserna att bo på. Trots detta känner medborgarna en viss otrygghet gällande till exempel inbrott och ungdomssamlingar på allmän plats.

Det här ska polisen och kommunen göra tillsammans:

  • Kontinuerligt följa brottsutvecklingen i kommunen för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid avvikelser för att bibehålla tryggheten och förebygga ungdomsbrottslighet. Detta genom ökad polisiär synlighet och insatser utifrån lägesbilden samt ökad vuxennärvaro ute kvällar och helger.
  • Delta i de operativa och strategiska möten samt i de insatser som löpande sker i samverkan mellan kommun och polis i trygghetsfrågor rörande den offentliga miljön, ungdomar, narkotika och trafiksäkerhet.
  • Identifiera unga narkotikamissbrukare/säljare på utsatta platser. Prioritera dessa utredningar polisiärt och socialt.
  • Delta i ”6-års dagarna” som kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer ordnar varje höst i syfte att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.
  • Delta i det högstadieförberedande mötet med årskurs 6 med syfte att informera om kommunens och polisens arbete och samverkan kring ungdomar.

Förväntad effekt

Syftet med dessa medborgarlöften är att tillgodose medborgarnas önskemål kopplat till lägesbilden i kommunen. Genom ovan beskrivna åtgärder i Ekerö kommun förväntas känslan av trygghet öka och rekryteringen av unga till missbruk och kriminalitet minska.

Följ med i hur det går

Arbetet med medborgarlöften skall utvärderas kontinuerligt under året och kommer att kommuniceras till medborgarna på polisens och kommunens hemsida/sociala medier/lokal media för att medborgarna fortlöpande ska kunna följa hur arbetet går.