Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Eslöv 2017

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan Eslövs kommun och polisen. Det syftar till att bättre ta tillvara medborgarnas kunskap och engagemang samt stärka förtroendet mellan medborgare, polis och kommun.

Situation

För att nå ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning.

Utifrån lokal lägesbild,  medborgardialoger samt medarbetardialoger har Eslövs kommun och polisen  tagit fram 2017 års medborgarlöfte.

Medborgarlöftet

  • Genomförande av kunskaps- och utbildningsdag för samtliga elever i årskurs 4 i Eslövs kommun. Utbildningen kommer att genomföras av Räddningstjänsten Syd samt polis.
  • Två gemensamma trygghetsvandringar i Eslövs kommun.
  • Lokalpolisområde Eslöv och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att öka trafiksäkerheten och under året kommer 4 riktade trafikinsatser, utifrån aktuell lägesbild att genomföras.
  • Utöver detta kommer 30 trafikkontroller att genomföras med inriktning, hastighet, beteende samt alkohol/droger.
  • Två gemensamma medborgardialoger i Eslövs kommun.

Effekt

Tillsammans skall vi bidra till ett tryggt Eslöv genom att Medborgaren får ökat inflytande och förståelse för att polisen och Eslövs kommun bryr sig om de lokala problemen.

Utvärdering

En sammanfattning/utvärdering kommer att presenteras innan utgången av 2017.

2017-02-15

Anna-Karin Boije
Lokalpolisområdeschef

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande  

 

Medborgarlöften i Eslövs kommun 2016

För ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun en förutsättning.

Utifrån lokal lägesbild, trygghetsmätningar, medborgardialoger samt medarbetardialoger har Eslövs kommun och polisen under 2015 arbetat fram en ny samverkansöverenskommelse för 2015-2018, vilken undertecknades i november 2015. Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med lokala medborgarlöften.

Genom medborgarlöftena ska polisen och kommunerna tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

Medborgarlöftena är en förlängning av polisens ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Bakgrund

Den senaste nationella trygghetsmätningen, som gjordes 2013 på uppdrag av polisen, visade att invånarna i Eslövs kommun i stort upplever sin närmiljö som trygg.

Vid genomgång av klagomål som inkommit till polisen och Eslövs kommun framkom att medborgarna upplever trafiksituationen i centrala Eslöv som otrygg, och detta bekräftades även av den information som framkommit vid genomförande av medborgardialoger.

Lokalpolisområde Eslöv och Eslövs kommun har som målsättning att aktivt verka för att öka tryggheten i kommunen. Vi har också som målsättning att medborgarna ska få ökat inflytande och känna att polisen och Eslövs kommun bryr sig om de lokala problemen.

Löften

Lokalpolisområde Eslöv och Eslövs kommun lovar att tillsammans arbeta för att öka trafiksäkerheten i centrala Eslöv, med fokus på beteende och oskyddade trafikanter.

Lokalpolisområde Eslöv och Eslövs kommun lovar att genomföra gemensamma trygghetsvandringar i Eslövs kommun med representanter från polis, kommun och andra berörda. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att minska otryggheten på dessa platser.

Lokalpolisområde Eslöv och Eslövs kommun lovar att genomföra gemensamma medborgardialoger, för att ta tillvara medborgarnas kunskap, erfarenheter, upplevelser och idéer till förbättring, gällande den lokala problembilden i Eslövs kommun.

Löftena ska uppnås genom följande aktiviteter

  • Två riktade trafikinsatser i centrala Eslöv, med inriktning på oskyddade trafikanter.
  • Två gemensamma trygghetsvandringar i Eslövs kommun.
  • Två tillfällen för gemensam medborgardialog i Eslövs kommun.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftena kommer att ske kvartalsvis. En sammanfattning/utvärdering ska göras innan årsskiftet 2016/2017.


2016-04-07

Anna-Karin Boije
Lokalpolisområdeschef

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Till toppen