Essunga – medborgarlöften

Medborgarlöftet för 2020 är att fortsätta med att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, alkohol, droger och övrig kriminalitet i trafiken och på offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

Trafikkontroll

Trafikkontroll

Dina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.
Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.
Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor. Till enkäten.

Vad är ett Medborgarlöfte?

Ett Medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Essunga kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett Medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik, kunskapsbaserad brottsprevention i EEST och övriga erfarenhet som finns inom polisen och kommunens egen organisation.

Lägesbild – identifierade områden

I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och kommun mött medborgare i syfte att ta fram en lägesbild och göra insatser för att skapa en tryggare kommun.

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet.

För att ytterligare minska den upplevda otryggheten finns ett kunskapsbaserat systematiskt brottsförebyggande arbete i det som lokalt benämns EEST.
EEST är en anpassad variant av EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

• Droger i samhället:

Bland medborgare och medarbetare finns märkbar oro över bruk av droger i trafiken och i samhället. Med ökat bruk av droger finns även risk för ungdomars psykiska ohälsa, utanförskap och alla annan kriminalitet.

• Risk att utsättas för stölder och bostadsinbrott:

Trots att statistik visar att anmälda brott minskat de tre senaste åren och att det är ett relativt lågt antal bostadsinbrott i kommunen så känner medborgaren oro att drabbas av stöldbrott. Det är inte enbart bostadsinbrott som oroar. Även andra stölder skapar oroskänsla.

Uppföljning

Uppföljning av insatser ska ske kontinuerligt i EEST som är en variant av ett lokalt BRÅ, till polisens ledningsgrupp och i kanaler som kan nås av medborgarna via kommunens hemsida, kommunens information till hushåll, Facebook-sidor och lokal media.


Vårt gemensamma löfte till medborgarna i Essunga 2020

För en ökad upplevd trygghet i Essunga kommun ska Polis och kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, alkohol, droger och annan kriminalitet i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

Polisen lovar:

Polisiär närvaro och förebyggande insatser mot bostadsinbrott.
Genomföra riktad trafikövervakning med fokus på livsstilskriminella, påverkade förare samt på hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser enligt den lägesbild som tas fram vid EEST möten. (Essunga i Effektiv Samordning för Trygghet)
Polisen ska erbjuda och medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Förebyggande insatser för att förhindra droganvändande.
Polisen ska ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar samt genomföra förebyggande insatser på initiativ och medverkan från skolan mot användande av droger i skolmiljö.

Essunga kommun lovar:

Förebyggande insatser mot droger.
Kommunen ska bistå med resurs för att genomföra orossamtal och följa upp ungdomar som påträffas i närheten där missbruk finns eller bland personer som missbrukar.

Ökad samverkan för trygghet till alla.
För att förebygga utanförskap och främja den fysiska och psykiska ohälsan lovar kommunen att anordna ett varierande utbud av aktiviteter främst riktade mot ungdomar såsom sommarskola och öppen fritidsgård på sommarlovet.

Arbete mot bostadsinbrott
Kommunen ska stötta frivilligorganisationer och föreningar i Essunga kommun i deras arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Kommunen ska även ansvara och göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av belysning och buskage.

Tillsammans lovar Polisen och Essunga kommun:

Tätortsvandringar
Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling i samverkan med intresseföreningar, polis och kommuninvånare.

 

Torbjörn Walthersson

Kommunpolis Torbjörn Walthersson pratar med medborgare om tryggheten.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten Essunga?

Uppföljning medborgarlöfte

Välkommen att höra av dig till:
Torbjörn Walthersson
Kommunpolis Essunga
torbjorn.walthersson@polisen.se