Essunga – medborgarlöften

Polisen och Essunga kommuns medborgarlöfte är att förebygga och förhindra bruk av droger i skolmiljö, i trafiken och på övriga offentliga platser samt att förebygga och förhindra bostadsinbrott och stölder.

Trafikkontroll.

Dina erfarenheter och upplevelser är viktigaDina erfarenheter och upplevelser är viktiga

För att hantera lokala problem, minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är det viktigt att vi får reda på dina erfarenheter och upplevelser.

Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker.

Hjälp oss gärna genom att svara på några enkätfrågor. Till enkäten

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett Medborgarlöfte är en del av lokalpolisområde västra Skaraborg och Essunga kommuns samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett Medborgarlöfte utgår från en lägesbild som tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och med den interna kunskap och erfarenhet som finns inom polisens och kommunens egen organisation.

Lägesbild – identifierade områden

I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och kommun mött medborgare i syfte att ta fram en lägesbild och göra insatser för att skapa en tryggare kommun.  Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet.

Droger i samhället:

Bland medborgare och medarbetare finns oro över det ökade droganvändandet i samhället och i trafiken. Med ökningen finns även risk för ungdomars psykiska ohälsa, kriminalitet och utanförskap.

Risk att utsättas för stölder och bostadsinbrott:

Trots att statistik visar ett relativt lågt antal av bostadsinbrott känner medborgaren oro att drabbas. Det är inte enbart bostadsinbrott som oroar. Även andra stölder skapar oroskänsla.

Polisen lovar:

Polisiär närvaro
Vi ska ha synlighet och närvaro genom trafikkontroller och patrullering med fokus på otrygga och brottsutsatta platser.

Förebyggande insatser för att förhindra droganvändande
Polisen ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund på Nossebro Skola samt planera och genomföra riktade insatser mot narkotikabruk bland ungdomar. Sökningarna genomförs i samråd mellan polis och skola.

Essunga kommun lovar:

Förebyggande insatser mot droger
Kommunens ska anpassa sin drogpolicy och skolornas ordningsregler så att polisen ges möjlighet att genomföra förebyggande narkotikasök med hund.

Ökad samverkan för trygghet till alla
För att förebygga utanförskap och främja den fysiska och psykiska hälsa lovar kommunen att anordna ett varierande utbud av aktiviteter för ungdomar såsom kulturskola, sommaröppen fritidsgård, sommarlovsskola, sommarpraktik, resa till Liseberg, olika aktiviteter på biblioteket samt ett kulturellt utbud.

Arbete mot bostadsinbrott
Kommunen ska stötta Frivilliga Nattpatrullen i Essunga kommun i deras arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Kommunen ska även ansvara och göra åtgärder för en trygg yttre miljö genom översyn och förbättring av belysning och buskage.

Tillsammans lovar Polisen och Essunga kommun:

Tätortsvandringar
Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling i samverkan med intresseföreningar, polis och kommuninvånare.

 

Torbjörn Walthersson

Kommunpolis Torbjörn Walthersson pratar med medborgare om tryggheten.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten Essunga?

Uppföljning medborgarlöfte

Välkommen att höra av dig till:
Torbjörn Walthersson
Kommunpolis Essunga
torbjorn.walthersson@polisen.se

 

Till toppen