Falkenberg – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg.

Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter under 2019.

Syfte

Medborgarlöften är en del i ett arbetssätt som handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Syftet är ytterst att öka tryggheten och minska brottsligheten, men också att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Detta bidrar i sin tur till att på sikt ge en positiv effekt på trygghetsskapande, kontaktskapande, brottsförebyggande och brottsutredande arbete.

Bakgrund

I samverkansöverenskommelsen beslutades om tre prioriterade områden; ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), Tillit och trygghet samt Barn och ungas uppväxtvillkor. En gemensam lägesbild togs fram 2016 i syfte att ge lokal kunskap inom dessa områden. Lägesbilden består av demografisk fakta, statistik samt resultat från genomförda medborgar- och medarbetardialoger, där informationen från dialogerna får en särskilt framhållen betydelse. Lägesbilden visar bland annat att det finns skillnader i livsvillkor beroende på var man bor i kommunen.

Medarbetardialoger har återigen genomförts inom lokalpolisområde Falkenberg där medarbetarna har delgett sin kunskap kring aktuell situation i Falkenberg samt gett förslag på lämpliga aktiviteter för att hantera dessa. Dialogerna har bestått av gruppdiskussioner i flera steg som sedan har sammanställts. Resultatet av dialogerna har bland annat visat på behovet av insatser och brottsförebyggande arbete kopplade till unga samt behovet av ökad integration.

Medborgardialoger har genomförts av polisen i Falkenberg genom en enkät. Resultatet av dialogerna har liksom förra året visat på behov av insatser för en tryggare trafiksituation, men också visat på ett tydligt önskemål från medborgarna om en än mer synlig polis. I snart sagt alla inkomna svar nämns just synlighet som både ett önskemål och som ett åtgärdsförslag på en specifik problematik. De inkomna svaren handlar också om önskemål kring det brottsförebyggande arbetet och samverkan med olika aktörer. Det som bland annat nämns är skolbesök, information till seniorer, ökad samverkan med fritidsgårdar mm.

Den gemensamma lägesbilden, polisens medarbetardialoger samt medborgardialogerna har legat till grund för framtagandet av vårt gemensamma medborgarlöfte här i Falkenberg.

Vårt medborgarlöfte

Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och polisen i Falkenberg lovar att utföra följande aktiviteter:

Tillit och trygghet

 • Ombyggnation av P-hus centrum. (kommunen)
 • Mobil hastighetstavla på olika platser i kommunen vid 5 tillfällen. (kommunen)
 • 400 hembesök där information kring brandsäkerhet delges. (Räddningstjänsten Väst)
 • Informativa dialoger riktat till seniorer kring bedrägerier vid 3 tillfällen. (polisen, Räddningstjänsten Väst)
 • Cykelpatrullerande poliser vid 100 tillfällen. (polisen)
 • Trafikkontroller vid 5 tillfällen med fokus på samtidigt användande av handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning (polisen)

Barn och ungas uppväxtvillkor

 • Föreläsning samt möjlighet kring fortsatt handledning i lågaffektivt bemötande riktat till personal i skolan. (kommunen)
 • Dialogträff/föreläsning med ungdomar om könsnormer. (Räddningstjänsten Väst, Region Halland Falkenbergsnämnden)

ANDT (Alkohol Narkotika Dopning Tobak)

 • Initiera nätverk för träningsanläggningar. (polisen, kommunen)
 • Samordnade tillsynskontroller i samverkan med externa aktörer. (polisen)

Önskvärda effekter

 • Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås. En effekt av sådana åtgärder är också en ökad känsla av trygghet. Ombyggnationen av P-hus centrum är ett exempel situationellt brottsförebyggande arbete.
 • Sänkt medelhastighet och därmed minskat antal trafikrelaterade skador.
 • Ökad kunskap kring brandskydd i hemmet och minskat antal bostadsbränder.
 • Ökad kunskap kring brottsförebyggande åtgärder kopplat till bedrägerier riktat mot seniorer samt minskat antal utsatta brottsoffer.
 • Ökad trygghet genom ökad synlighet och närvaro. Detta var det tydligaste önskemålet som uttrycktes i medborgardialogen.
 • Ökad trafiksäkerhet och minskade trafikskador kopplat till mobilanvändande.
 • Ökad förståelse och förbättrad kommunikation mellan verksamma och elever i skolan.
 • Ökad kunskap kring normer och makthierarkier i samhället samt ökad förståelse om sociala konstruktioner och jämställdhet vilket kan bidra till förbättrad hälsa och minskat våld.
 • Förbättra förutsättningarna för träningsanläggningar att arbeta förebyggande mot dopning.
 • Tillsyner med fokus på berusningsnivå.

Uppföljning

Aktiviteterna kommer att följas upp av de tre inblandade organisationerna vid årets slut. Återkoppling kring enskilda aktiviteters utfall kommer ges löpande via respektive kommunikationskanaler.

Falkenberg, april 2019

Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande
Lars Fröding, kommunchef
GunMarie Stenström, ordförande Falkenbergsnämnden
Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef

Uppföljning av medborgarlöftet i Falkenberg 2019

Kontakt Falkenberg

Anneli Svensson, kommunpolis
010-566 00 25
anneli.svensson@polisen.se

Falkenbergs kommun ingår i polisområde Halland.