Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte för Falkenberg 2018

Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg.

Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter under 2018.

Syfte

Medborgarlöften är en del i ett arbetssätt som handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Syftet är ytterst att öka tryggheten och minska brottsligheten, men också att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Detta bidrar i sin tur till att på sikt ge en positiv effekt på trygghetsskapande, kontaktskapande, brottsförebyggande och brottsutredande arbete.

Bakgrund

I samverkansöverenskommelsen beslutades om tre prioriterade områden; ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), Tillit och trygghet samt Barn och ungas uppväxtvillkor. En gemensam lägesbild togs fram 2016 i syfte att ge lokal kunskap inom dessa områden. Lägesbilden består av demografiskfakta, statistik samt resultat från genomförda medborgar- och medarbetardialoger, där informationen från dialogerna får en särskilt framhållen betydelse. Lägesbilden visar att det finns skillnader i livsvillkor beroende på var man bor i kommunen. Resultatet visar att det behövs särskilda insatser i bostadsområden som utmärker sig utifrån kända riskfaktorer. Lägesbilden visar även på att andelen unga kvinnor som upplever otrygghet är högre i Falkenberg än i övriga länet.

Medarbetardialoger har genomförts inom lokalpolisområde Falkenberg där medarbetarna har delgett sin kunskap kring aktuell situation i Falkenberg samt gett förslag på lämpliga aktiviteter för att hantera dessa. Dialogerna har bestått av gruppdiskussioner i flera steg som sedan har sammanställts. Resultatet av dialogerna har bland annat visat på behovet av insatser och brottsförebyggande kopplade till unga.

Medborgardialoger har genomförts av polisen i Falkenberg på olika platser i kommunen – Ullared, Vessigebro, Slöinge, Falkenbergs centrum – under slutet av 2017. Resultatet av dialogerna har liksom förra året visat på behov av insatser för en tryggare trafiksituation i Falkenbergs centrum.

Den gemensamma lägesbilden, polisens medarbetardialoger samt medborgardialogerna har legat till grund för framtagandet av vårt gemensamma medborgarlöfte här i Falkenberg.

Vårt medborgarlöfte

Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och polisen i Falkenberg lovar att utföra följande aktiviteter:

Förstärkning av det drogförebyggande arbetet inom skolan

  • Droginformation till alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt i syfte att öka kunskapen i ämnet. (kommunen och polisen)
  • Ta fram ett dokument kring rutiner för brottsanmälningar i skolan, där rutinerna särskilt tydliggörs då det finns misstanke om att någon elev använder narkotika. Dokumentet ska förankras med alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt. (kommunen och polisen)

 Positiv utveckling i Sloalyckanområdet

  • Genomförande av utvecklingsprogrammet Innovationsguiden med ett projekt som syftar till att inhämta de boendes perspektiv. Detta ska leda till förslag på aktiviteter och insatser som förbättrar livsvillkoren hos de boende. (Falkenbergsnämnden, kommunen och polisen)
  • Genomförande av två Gemensamhetsfester.Dessa två fester genomförs utöver vår-, höst- och vinterfest. (kommunen)

Ökad trygghet i Falkenbergs centrum

  • Genomföra samarbetsprojektet ”Purple Flag”. Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder utifrån ett jämställdshetsperspektiv är en central del i projektet. (kommunen)
  • Fotpatrullering i Falkenbergs centrum vid 40 tillfällen à 15 minuter. (polisen)

 Ökad trygghet för unga på fritiden

  • Anordna löprundor där unga och fritidsledare springer tillsammans, vid tio tillfällen.(kommunen)

Insatser för en tryggare trafiksituation

  • Riktade, och med trafikenhet samordnade, trafikkontroller vid två tillfällen med fokus på A-traktorer. (polisen)
  • Hastighets- och nykterhetskontroller på av medborgaren önskade platser, vid tio tillfällen. * (polisen)
  • En mobil hastighetstavla kommer att placeras ut vid olika platser i kommunen, vid fem tillfällen. (kommunen)

 Önskvärda effekter

-       Förbättrad beredskap för att hantera narkotikaproblematik i skolan.

-       Förbättra livsvillkoren för de boende i Sloalyckanområdet genom att ta fram förslag på aktiviteter och insatser.

-          Ökad delaktighet och inflytande, förstärka relationer samt bygga tillit hos de som bor och i Sloalyckanområdet.

-          Förbättra säkerheten och öka tryggheten i centrum.

-          Ökad trygghet, förbättrad tillgänglighet och kontakt med invånarna genom ökad polisiär närvaro.

-          Öka den upplevda tryggheten för unga i samband med löpning utomhus.

-          Tryggare trafiksituation samt ökat medborgarinflytande över var insatser ska äga rum.

Uppföljning

Aktiviteterna kommer att följas upp och utvärderas gemensamt av de tre inblandade organisationerna vid årets slut. Återkoppling kring enskilda aktiviteters utfall kommer ges löpande via respektive kommunikationskanaler.

Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande
Anders Ramberg, tf. kommunchef
Niclas Erlandsson, ordförande Falkenbergsnämnden
Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef Falkenberg och Hylte


* Önskemål om plats inlämnas via e-post till; registrator.vast@polisen.se med Medborgarlöfte Falkenberg i ämnesraden. Önskemål om plats kan också skickas till Polisen i Falkenberg, Box 44, 311 21 Falkenberg.

Läs mer om hur vi följer upp medborgarlöftet i Falkenberg:

Anneli har fokus på att nätverka

Cykelveckor för ökad trafiksäkerhet

Skolbesök ska öka förtroendet för polisen

Kontakt Falkenberg

Anneli Svensson, kommunpolis
010-566 00 25
anneli.svensson@polisen.se

Falkenbergs kommun ingår i polisområde Halland.

Till toppen