JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöften i Filipstad

Filipstads kommun och lokalpolisområde Kristinehamn har tecknat medborgarlöften för 2016.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del av polis-myndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om som ska ge effekten att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas till-vara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden.

Problembild – otrygghet i centrum
Centrala Filipstad upplevs som en otrygg plats att vara på. Dagtid förekommer öppet missbruk, framförallt av alkohol men även av narkotika. Medborgarna och näringsidkare känner sig därför otrygga i sin vardag. Kvällstid är det få medborgare som rör sig i centrum vilket gör det ödsligt samtidigt som störande motortrafik förekommer.

Medborgarlöfte 2016
Filipstads kommun och polisen ska gemensamt arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrala Filipstad.

Det gör vi genom att:
• Polisen lovar att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Filipstads centrum genom polisiär närvaro och synlighet samt regelbundna besök i butiker. Ansvarig: Polisen

• Filipstads kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar vid minst två tillfällen under året. Ansvarig: Kommunen

• Filipstads kommun lovar att arbeta med att skapa tryggare belysning i centrum. Ansvarig: Kommunen

• Polisen lovar att använda polisvolontärer i trygghetsskapande syfte under bland annat nationaldagsfirandet, Filibjur och Oxhälja. Ansvarig: Polisen

• Filipstads kommun lovar att se över trafiksituationen i centrum och vid behov ändra i de lokala trafikföreskrifterna. Ansvarig: Kommunen

• Polisen och Filipstads kommun lovar att tillsammans verka för att missbruket av droger minskas i Filipstad. Ansvarig för upptäckt och lagföring: Polisen, ansvarig för uppföljning och vård: Kommunen

Uppföljning
Uppföljning av medborgarlöftet ska ske första kvartalet 2017. Uppföljningen genomförs av polisen och polisvolontärer. Ansvarig: Polisen. Resultatet kommer att presenteras i Filipstads tidning och på kommunens hemsida.

Medborgarlöftet gäller tills nya medborgarlöften för 2017 undertecknats.

Filipstads kommun

Till toppen