Filipstad – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Medborgarlöftet är konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om. Aktiviteterna ska ge effekter av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Situationen idag
Under december 2019 genomfördes en medborgardialog i Filipstads kommun. Resultatet av medborgardialogen visar att medborgarna känner sig mest otrygga i Filipstads centrum och Medborgarna upplever att missbruket i kommunen är ett problem.

Under januari 2020 genomfördes en medarbetardialog med framförallt den yttre polispersonalen gällande Filipstads kommun. Medarbetardialogen gav till handen att polispersonal ser narkotikaproblematiken som det absolut största problemet i Filipstads kommun. Narkotikaproblematiken innefattas i ytterligare problemområden där framförallt ungdomar, centrum och äldre missbrukare uppmärksammas. Centrum i Filipstad uppmärksammas även särskilt som en egen kategori som innehåller våld i offentlig miljö, narkotikaproblematik och upplevd otrygghet bland invånarna. Från egentligen, kategorierna centrum och narkotika kopplar sedan polismännen i yttre tjänst andra problem så som trafiksäkerhet, tillgreppsbrott och ökad segregation.

Vid den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomfördes 2019 av Brottsförebyggande rådet uppmärksammas att medborgarna i Filipstad ligger över rikets genomsnitt i många av de undersökta otrygghetsfrågorna.

Det här ska vi göra
Filipstads kommun och polisen ska gemensamt arbeta både operativt och strategiskt för att öka tryggheten i Filipstads kommun genom att:

• Polisen och Filipstads kommun lovar att tillsammans verka för att förebygga och minska missbruket av narkotika i Filipstads kommun. Ungdomar och unga vuxna är prioriterade. Ansvarig för upptäckt och lagföring: Polisen. Ansvarig för uppföljning och vård: Kommunen

• Polisen lovar att fortsätta arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Filipstads centrum genom polisiär närvaro och riktade insatser. Ansvarig: Polisen

• Polisen och kommunen lovar att gemensamt arbeta för att minska antalet våldsbrott i Kommunen. Ansvaret för att strategiskt göra en handlingsplan som sträcker sig över tiden för Medborgarlöftets period faller på den nystartade operativa samverkansgruppen där deltagare finns både från den kommunala verksamheten och från polismyndigheten.

• Filipstads kommun och polisen lovar att genomföra trygghetsvandringar och föra att medborgardialog vid minst ett tillfälle under varje år detta medborgarlöfte gäller. Ansvarig: Kommunen

• Polisen lovar att fortsätta att använda polisvolontärer i trygghetsskapande syfte i samråd med kommunen och näringslivet. Ansvarig: Polisen

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Sträva efter att öka tryggheten i Filipstads kommun genom trygghetsvandringar, polisvolontärer och att polisen fortsätter att arbeta riktat med ordnings- och trygghetsfrågor i kommunen genom bland annat insatser och kontaktskapande verksamhet. Målet är att den upplevda tryggheten (NTU) hos Filipstads kommuns invånare ska vara minst lika bra som hos Värmlandsgenomsnittet inom tre år.

Ytterligare en målsättning att antalet våldsbrott i kommunen minskar och gärna halveras inom en tre års period.

Sträva efter att minska bruket/missbruket i Filipstad samt att minska det synliga missbruket i centrum.

Följ med i hur det går!
Uppföljning av medborgarlöftena skall ske på årsbasis. Resultatet kommer att presenteras i lokalmedia och på kommunens hemsida.

Medborgarlöftenas giltighet
Medborgarlöftena gäller under 2020-04-2022 och fram till dess nya medborgarlöften för 2023 har tecknats.